Popis výpočtu zhody

Pre maximálnu transparentnosť a overiteľnosť vypočítaných výsledkov tu uvádzame, ako sa Vaša zhoda s poslancami a politickými stranami počíta a tiež prečo sa počíta práve takto.

Súčasný systém hlasovania o návrhoch zákona má jednu na prvý pohľad prekvapivú vlastnosť, a to, že medzi hlasovaním proti a zdržaním sa hlasovania nie je žiadny rozdiel. Návrh je totiž prijatý len vtedy, ak za neho hlasuje viac ako polovica prítomných poslancov. Pri niektorých (napr. ústavných) zákonoch treba určitý počet kladných hlasov (napr. 100 nebo 76). Nie sú teda tri možnosti hlasu – za, proti a zdržanie sa ale len dve – buď poslanec prijatie návrhu podporí a hlasuje za, alebo nepodporí a potom nie je rozdiel, či hlasuje za alebo sa hlasovania zdrží. Jedinou možnosťou, ako vyjadriť neutrálny postoj k prejednávanému návrhu, je nebyť na hlasovaní prítomný (a to ešte neplatí pri tých špeciálnych hlasovaniach, ako napr. o ústavných zákonoch).

Zhoda s poslancom

Tie návrhy, o ktorých nehlasujete sa výpočtu nezúčastnia.

  • Ak hlasujete za niektorý návrh, poslanci, ktorí hlasovali tiež za, sú s Vami a získavajú bod. Poslanci, ktorí hlasovali inak (teda buď proti alebo sa zdržali) sú proti Vám a bod strácajú.
  • Ak hlasujete proti niektorému návrhu, s Vami sú poslanci, ktorí hlasovali tiež proti alebo sa hlasovania zdržali a tí tiež získavajú bod; naopak poslanci hlasujúci za, hlasovali proti Vám a bod strácajú.
  • Poslanci, ktorí se hlasovania o tomto návrhu nezúčastnili (boli neprítomní alebo nehlasovali), žiadne body nezískavajú ani nestrácajú.

Podľa tohoto kľúča sa každému poslancovi sčítajú body za všetky návrhy, o ktorých ste hlasoval(a) a následne sa vydelia počtom týchto návrhov, čím sa zhoda dostane u všetkých do rozsahu -1 až 1, teda -100% až 100%.

Zhoda so stranou

Na výpočet Vašej zhody so stranou sa opäť berú len tie návrhy, o ktorých ste hlasoval(a).

Zhoda so stranou za jeden návrh sa spočíta ako priemerná zhoda jej členov. Teda súčet zhody všetkých členov strany za tento návrh podľa predchádzajúcej sekcie delený počtom týchto poslancov. Je dôležité si uvedomiť, že členstvo se berie k dátumu hlasovania a nie k súčasnosti.

Celková zhoda strany s Vami je súčtom jej zhody za jednotlivé návrhy delená počtom Vami hlasovaných návrhov, čo je opäť medzi -1 a 1, teda -100% a 100%.

Dôležitosť návrhu

Vo svojom hlasovaní, máte pri každom návrhu možnosť nastaviť, akú má zhoda v ňom pre Vás dôležitosť – váhu s akou sa má zahrnúť do celkového súčtu zhody cez všetky návrhy. Každej z troch úrovní dôležitosti (nízka, stredná, vysoká) odpovedá istá váha a celková zhoda je potom váženým priemerom zhody v jednotlivých návrhoch. V skutočnosti sa teda namiesto jedného bodu ku zhode připočíta resp. odčíta váha príslušného návrhu a na konci delí nie počtom návrhov ale, súčtom absolútnych hodnôt ich váh.

Štandardne sú váhy nastavené nasledovne: nízka = 1, stredná = 3, vysoká = 5, ale môžete ich ľubovoľne zmeniť v nastavení výpočtu.