Nástroje watchdogu aktivity zákonodárců

Nástroje watchdogu aktivity zákonodárců

featuring

Jak často chodí zákonodárci do práce a co tam dělají? Jak jsou aktivní při hlasování, vystupování v parlamentu nebo předkládání návrhů zákonů? A do jaké míry odpovídají na dotazy občanů? Na tyto otázky hledají odpověď analytici KohoVolit.eu.

Jedním z nejdůležitějších kritérií, podle nichž si voliči vybírají svoje zástupce, je vedle názorové shody a důvěryhodnosti jejich aktivita, teda míra, do jaké se zapojují do činnosti reprezentativního sboru, do něhož byli zvoleni. KohoVolit.eu pomáhá voličům udělat si o tom představu množstvím indikátorů. Mezi ně patří zejména:

 • Docházka zákonodárce, tedy podíl hlasování na plénu nebo na schůzích výborů, jichž se zákonodárce aktivně účastnil

 • Počet vystoupení na plénu nebo na schůzích výborů

 • Počet písemných či ústních interpelací na členy vlády

 • Počet podaných návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů

Je zřejmé, že sledování kvantity nemusí vždy vypovídat o kvalitě práce. Některá hlasování nejsou věcně důležitá a zákonodárce při nich může chybět z velmi dobrého důvodu. Počet vystoupení na schůzích sám o sobě nevypovídá o tom, jak hodnotné informace zákonodárce sděluje. Podpis zákonodárce pod návrhem zákona sám o sobě nevyjadřuje, jak tvrdě daný zákonodráce pracoval na jeho přípravě. A tak dále.

Při hodnocení práce volených zástupců podle podobných indikátorů tedy musíme být opatrní a citliví vůči kontextu. Je např. známo, že opoziční zákonodárci interpelují členy vlády častěji než jejich vládní kolegové, protože interpelace jim slouží jako příležitost pro zviditelnění se v médiích. Předsedové parlamentních klubů jsou zase častěji předkladateli návrhů zákonů, protože jejich podpis pod návrh symbolizuje záštitu celého klubu.

I přesto nám ale indikátory aktivity zákonodárců dávají mnoho informací, zejména pokud jich sledujeme více zároveň. Volený zástupce, který se neúčastní hlasování, nehovoří na schůzích ani neinterpeluje členy vlády a neúčastní se legislativního procesu, má svým voličům rozhodně co vysvětlovat. O interpretaci těchto indikátorů se můžete více dočíst např. na blogu Kamila Gregora, analytika KohoVolit.eu


Graf aktivity členů Poslanecké sněmovny českého Parlamentu ve funkčním období 2010-2013. V grafu jsou zobrazeni pouze poslanci, kteří byli členy komory po celé funkční období. Po najetí myší se zobrazí jméno a poslanecký klub osoby. Vytvořeno pomocí nástroje Google Drive. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Z grafu je patrné, že návrhy zákonů podávali poměrně často poslanci sociálně demokratické ČSSD (oranžová). Poslanci vládních stran obecně podávají návrhy zákonů méně často než poslanci opozičních stran, mezi něž patřila i ČSSD, protože za ně podává návrhy sama vláda. V případě ČSSD navíc platilo, že pod návrh zákona předložený touto stranou se obvykle podepsali všichni nebo téměř všichni členové poslaneckého klubu, což zvyšuje hodnotu ukazatele. Mezi poslanci s velkým počtem vystoupení na schůzích najdeme členy předsednictva komory a předsedy klubů, kteří mají na starosti běžný provoz parlamentní rozpravy. Oba poslanci s mimořádně nízkou docházkou na hlasování, tedy Michal Hašek a David Rath (oba ČSSD) byli hejtmany krajů, takže jim pro výkon mandátu poslance zbývalo méně času. David Rath byl navíc část funkčního období ve vazbě a nemohl se účastnit schůzí Sněmovny.

Účast zákonodárců na hlasování

KohoVolit.eu se zaměřuje zejména na analýzu docházky zákonodárců. Publikujeme pravidelné půlroční analýzy docházky českých a slovenských poslanců a roční analýzy docházky českých senátorů. Tyto analýzy patří mezi mediálně nejúspěšnější aktivity KohoVolit.eu – naše tiskové zprávy pravidelně přejímá většina médií. Z českých můžeme jmenovat např. Českou televizi, Blesk.cz, Aktualne.cz, Novinky.cz, iDNES.cz, Lidovky.cz, iHNed.cz, Deník referendum, Tyden.cz, Česká pozice, Denik.cz, 5plus2.cz a ze slovenských např. Sme.sk, HNOnline.sk, Aktualne.sk.

Akt hlasování je podle našeho názoru nejdůležitějším úkonem zákonodárce. Právě jím dochází k tvorbě právního řádu, který následně formuje životy občanů. Snažíme se proto zvýšit vypodívací hodnotu tohoto indikátoru několika způsoby. V první řadě je třeba vzít do úvahy, že hlasování se liší mírou faktické důležitosti. Hlasování o důvěře vládě či státním rozpočtu má na život občanů reálně větší dopad než hlasování o tom, zda bude schůze parlamentu přerušena na 10 minut. Přiřadit hlasováním důležitost ovšem není snadné.

Poměrně přímočarou metodou je klasifikace hlasování podle jejich věcného obsahu ve vztahu k legislativnímu procesu a běžnému provozu parlamentní komory. Na základě tohoto kritéria lze hlasování velmi zhruba rozdělit do čtyř kategorií:

 • Hlasování o změnách legislativy, tedy zejména hlasování o návrzích zákonů, mezinárodních smluv, aktech Evropské unie atd.

 • Procedurální hlasování, tedy zejména hlasování o programu schůze a jeho změnách

 • Volba osob, a to jak do orgánů parlamentu, tak i do mimoparlamentních orgánů

 • Ostatní hlasování

Podrobnější klasifikace je pochopitelně specifická pro každou parlamentní v závislosti na jejím jednacím řádu i praktickém fungování. Např. naše klasifikace pro Poslaneckou sněmovnu českého Parlamentu má několik desítek kategorií, přičemž při analýze docházky poslanců sledujeme pouze účast na následujících druzích hlasování:

 • Hlasování o vyslovení souhlasu s návrhem mezinárodní smlouvy

 • Hlasování o odstoupení od mezinárodní smlouvy

 • Hlasování o přijetí usnesení o vyjádření k návrhům aktů a dokumentů Evropské unie

 • Hlasování o vrácení návrhu zákona předkladateli k dopracování

 • Hlasování o zamítnutí návrhu zákona

 • Hlasování o přikázání návrhu zákona výborům

 • Hlasování o vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání

 • Hlasování o pozměňovacím, eventuálním, dodatečném nebo podmíněném návrhu k návrhu zákona

 • Hlasování o vypuštění celé části návrhu zákona

 • Hlasování o opakování druhého čtení

 • Hlasování o usnesení o vyslovení souhlasu s návrhem zákona

 • Hlasování o návrhu zákona zamítnutého Senátem

 • Hlasování o návrhu zákona vráceného prezidentem republiky

Nutno podotknout, že ani tato metoda nemusí nutně zachytit skutečnou důležitost hlasování. Pokud např. odfiltrujeme procedurální hlasování, hrozí nebezpečí, že opomineme hlasování, jimž je z programu schůze vyřazen velmi důležitý bod. Budeme-li počítat docházku pouze na základě hlasování o změnách legislativy, zahrneme do této množiny napak i hlasování o triviálních změnách.

Alternativní metodou je vážit důležitost hlasování na základě výsledné většiny. Nejmenší váhu mají hlasování, kdy všichni přítomní členové komory hlasují stejně (pro nebo proti), a největší váhu mají hlasování, kdy je počet zákonodárců hlasujících “ano” stejný jako počet hlasujících “ne”. To vychází z předpokladu, že s důležitostí hlasování obecně roste jeho kontroverznost a intenzita konfliktu mezi vládou a opozicí. Čím je hlasování triviálnější, čím větší je pravděpodobnost, že se jeden tábor (vláda či opozice) připojí při hlasování ke druhému.

Ani tato metoda ovšem není optimální, neboť v řadě parlamentů existuje velké množství velmi důležitých hlasování, při nichž i přesto všichni nebo téměř všichni zákonodárci hlasují stejně. Navíc vážením hlasování zaniká informace o docházce poslance ve formě procenta, kdy 0 % znamená absenci při každém hlasování a 100 % znamená účast na každém hlasování, a vzniká bezrozměrná veličina. Zákonodárce lze i nadále vzájemně srovnávat, ale pro občany je takový výstup mnohem méně srozumitelný.

Naštěstí se v praxi ukazuje, že všechny výše popsané metody produkují v mnoha parlamentech prakticky stejné výsledky jako výpočet docházky ze všech hlasování. To je dáno skutečností, že zákonodárci si obvykle nevybírají jednotlivá hlasování, na nichž budou chybět, nýbrž chybí při všech hlasováních během delšího časového úseku. Důležitá a nedůležitá hlasování se přirom zpravidla řetězí víceméně náhodně za sebou.


Graf účasti členů Poslanecké sněmovny českého Parlamentu na hlasování v první polovině roku 2013. Na vodorovné ose je vynesena účast na všech hlasováních a na svislé ose účast na důležitých hlasováních. Za důležitá hlasování považujeme hlasování o návrzích zákonů, mezinárodních smlouvách a o aktech Evropské unie. Vytvořeno pomocí nástroje Google Drive. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Je jasně vidět, že indikátor účasti poslanců na hlasování je velmi robustní vůči třídení hlasování podle druhu. Účast poslanců na množině hlasování definovaných jako důležitá je prakticky stejná jako účast na všech hlasováních. I přesto je užitečné reportovat oba indikátory. Při reportování výhradně účasti na všech hlasováních může být analýza zpochybněna poukazem na zařazení triviálních hlasování. Při reportování výhradně účasti na důležitých hlasováních může být analýza zase zpochybněna poukazem na arbitrární definici “důležitosti” hlasování.

Další důležitá metoda zkvalitnění informace o účasti zákonodárců na hlasování spočívá v důkladné identifikaci absence. To přitom není tak triviální záležitost, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ve většině parlamentů mají totiž zákonodárci na výběr hned celou řadu možností, jak se při hlasování zachovat:

 • Hlasovat pro

 • Hlasovat proti

 • Zdržet se

 • Přihlásit se k hlasování, ale nehlasovat, tedy nestisknout žádné hlasovací tlačítko (pokud se používá hlasovací zařízení)

 • Nepřihlásit se k hlasování

 • Nebýt přítomen na schůzi a omluvit se

 • Nebýt přítomen na schůzi a neomluvit se

Je zřejmé, že poslední dvě možnosti můžeme jednoznačně označit za absenci. První tři možnosti znamenají přítomnost na hlasování, ale pouze za předpokladu, že za zákonodárce nehlasuje jeho kolega, což je častý problém v řadě parlamentů (např. ve Francii nebo na Ukrajině).

Pokud jde o ostatní možnosti, obecně platí, že za přítomnost na hlasování lze bezpečně označit situaci vyžadující aktivitu zákonodárce. Pokud se např. členové parlamentu musí přihlásit před každým hlasováním, pak je situace, kdy se zákonodárce přihlásí, ale nestiskne žádné hlasovací tlačítko, považována za účast na hlasování. V některých parlamentech ovšem zákonodárci zůstávají přihlášeni poměrně dlouhou dobu. Pokud mezitím odejdou, není to z výsledků hlasování patrné. V takovém prostředí je správnější považovat nestisknutí tlačítka za absenci.

Docházka zákonodárců je v mnoha zemích velmi důležité téma. Pokud se např. členové určitých stran účastní hlasování častěji než členové jiných, může to mít závané dopady na formování legislativy. V jiných případech je zase nízká docházka důsledkem kumulace volených funkcí.

Např. v České republice vykazují dlouhodobě nižší docházku poslanci a senátoři, kteří jsou zároveň členy vlády nebo hejtmany krajů. Pokles účasti na hlasování byl zaznamenán i u mnoha poslanců, kteří opustili svůj původní poslanecký klub a stali se nezařazenými. To může být způsobeno zmizením “dohledu” vedení klubu nebo pocitem, že jejich reálný vliv na fungování komory se po opuštění klubu zmenšil.

Abychom na problém nízké docházky na hlasování upozornili, zaměřili jsme se na poslance Michala Haška (ČSSD), který měl ve funkčním období 2010-2013 stabilně velmi nízkou docházku. V té době byl zároveň hejtmanem Jihočeského kraje a zastával řadu dalších funkcí. Údaje o docházce jsme propojili s kalendářem na jeho webové stránce a se zápisy ze schůzí a zasedání institucí a organizací, kterých byl členem. Díky tomu se nám podařilo identifikovat události kolidující se schůzemi Poslanecké sněmovny, kvůli nimž se hlasování neúčastnil.

Za dobu, kterou kalendář pokrýval, Sněmovna zasedala celkem 112 dnů. Michal Hašek se přitom během 57 dní neúčastnil hlasování, protože měl ve stejné době naplánovanou nějakou jinou událost. Z toho během 13 dnů šlo dokonce o události konající se v Praze, kde Sněmovna zasedá. Ve zbytku případů se nám nepodařilo důvody jeho absence dohledat. Výsledky této analýzy prezentoval zejména zpravodajský server Lidovky.cz a systematicky s nimi Haška konfrontoval.


Tabulka účasti poslance Michala Haška (ČSSD) na schůzích Poslanecké sněmovny českého Parlamentu ve funkčním období 2010-2013 a událostí, jichž se ve stejnou dobu účastnil. Informace o těchto událostech byly sebrány z kalendáře na jeho osobní webové stránce a ze zápisů schůzí a zasedání institucí a organizací, jichž je členem. Vytvořeno pomocí nástroje Google Drive. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Michal Hašek byl následně kritizován médii (např. Česká televize, iDNES.cz, Lidovky.cz, Aktualne.cz) i svými politickými odpůrci (např. stranou TOP 09). Jeho nízká docházka se stala jednou z notoricky známých skutečností o jeho osobě a byla využita i ve dvou volebních kampaních. Po sněmovních volbách v roce 2013 Michal Hašek prohlásil, že se vzdá buď funkce poslance, nebo funkce hejtmana, aby se mohl mandátu více věnovat.

Účast zákonodárce na hlasování je obvykle vyjádřena procentem. Pro občany je tento indikátor poměrně pochopitelný, sám o sobě ale neříká, jak vysoká absence je ještě přijatelná. Je samozřejmě možné např. srovnávat docázku zákonodárce s průměrem dané parlamentní komory, porovnávat navrzájem více zákonodárců, sledovat změny v čase nebo indikátor agregovat a srovnávat parlamentní kluby nebo regiony, kde byli zákonodárci zvoleni.

Existují ale i další metody, jak tuto informaci učinit srozumitelnější. KohoVolit.eu např. docházku zákonodárců přirovnává k docházce zaměstnanců do práce. 100% účast zákonodárce na hlasování odpovídá situaci, kdy zaměstnanec dochází do práce osm hodin denně po dobu pěti pracovních dnů v týdnu. 50% účast je srovnatelná se situací, kdy zaměstnanci začíná víkend již uprostřed pracovního týdne, tedy ve středu v poledne.


Tabulka účasti členů Poslanecké sněmovny českého Parlamentu na hlasování v první polovině roku 2013. Vytvořeno pomocí nástroje Google Drive. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Do tabulky je zanesen přepočet účasti na dny v pracovním týdnu. Poslední sloupec ukazuje, kdy by začal víkend zaměsnanci se stejnou docházkou do práce jako je účast daného poslance na hlasování.

Je nutno mít na paměti, že tento způsob informování o docházce je pouze alegorický. Parlamenty nezasedají 40 pracovních hodin v týdnu, zpravidla je to podstatně méně. Např. schůze Poslanecké sněmovny českého Parlamentu obvykle pokrývají okolo 60 dní v roce. I přesto je výhodné reportovat informaci o účasti zákonodárců na hlasování tímto způsobem. Nejen že je indikátor převeden na situaci, s níž se občané setkávají ve svém každodenním životě a rozumí ji, ale navíc se tím zdůrazní negativní chápání nepřítomnosti na hlasování jako neplněných svých pracovních povinností.

Další metodou je zaměření se na absenci zákonodárců při konkrétních hlasováních, která jsou považována za důležitá. Velmi často se např. stává, že zákonodárci opozičních stran nepovažují neúčast za problematickou, neboť jsou v dané parlamentní komoře v menšině a jejich možnost reálně ovlivnit výsledek hlasování je tedy omezená. To ovšem nemusí být pravda, pokud se hlasování neúčastní dostatečný počet vládních poslanců. Lze proto např. poukázat na konkrétní případy, při nichž mohly opoziční strany dosáhnout zvrácení výsledku hlasování, kdyby jejich členové nechyběli.

Lze rovněž podotknout, že pokud je pro schválení určitého návrhu potřeba pevně stanovená většina (např. nadpoloviční počet všech členů dané komory nebo jiná kvalifikovaná většina), pak má neúčast zákonodárce stejný vliv na výsledek jako hlasování proti. Opoziční poslanci, kteří se neúčastní takového hlasování, mohou tedy fakticky hlasovat proti svým stranickým kolegům.

Dále lze poukázat na význam hlasování, jichž je zákonodárce neúčastní. Např. v roce 2011 zdůvodnil poslanec Vítězslav Jandák (ČSSD) svoji naúčast na hlasování tím, že se hlasuje o “blbostech”. Analytici KohoVolit.eu ho proto upozornili, že nehlasoval ani pro nejméně deset návrhů zákonů, které předložila jeho vlastní strana.

Odpovídání zákonodárců na dotazy voličů

Dalším indikátorem, který vypovídá o aktivitě zákonodárců, je míra, do jaké odpovídají na dotazy voličů. KohoVolit.eu může tento ukazatel sledovat, neboť provozuje české a slovenské aplikace Napište jim a Napíšte im sloužící ke snadné komunikaci s volenými zástupci. Aplikace fungují jako e-mailové brány, kde uživatel nejprve zadá svoji adresu a následně se dozví, kteří reprezentanti byli voleni v okolí jeho bydliště, a to od členů parlamentu přes lokální až po místní zastupitelstva. Následně si může jednoho až tři zástupce vybrat a jednoduše jim poslat e-mail. Aplikace tuto zprávu doručí na příslušnou e-mailovou adresu a předá případnou odpověď.

Vznik Napište jim byl velmi kladně přijat veřejností i médii (např. Česká televize, iDNES.cz, Sme.sk, Aktualne.sk, Tyden.cz) a vzniklo i několik propagačních videí, v němž vystoupila řada známých osobností z České republiky a ze Slovenska.


Propagační video aplikace Napište jim v České republice. Autor: KohoVolit.eu.

Díky Napište jim můžeme sledovat, jak často jednotliví adresáti odpovídají na dotazy uživatelů a jak dlouho jim to průměrně trvá. I tento indikátor má pochopitelně svoje limity. Občané se mohou na své volené zástupce obracet i jinými komunikačními kanály. Rovněž nelze systematicky zachytit kvalitu odpovědí. Čas od čase se navíc rapidně zvýší počet dotazů pro adresáta, který např. čelí nějaké politické kauze, a může pro něj proto být náročné všechny dotazy zodpovědět.


Graf 20 poslanců nejčastěji adresovaných prostřednictvím webu Napište jim od spuštění webu v roce 2011 do 1. 3. 2013. Vytvořeno pomocí nástroje Google Drive. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Abychom podchytili tyto skutečnosti, soustředili jsme se na analýzu korespondence vybraných volených zástupců. Sledujeme např. změny v četnosti otázek a odpovědí v čase nebo tematickou strukturu dotazů. Hodnotíme i vypovídací hodnotu odpovědí.


Graf tematického zařazení otázek položených bývalému ministrovi práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi (TOP 09) uživateli webu Napište jim od spuštění webu v roce 2011 do 1. 3. 2013. Vytvořeno pomocí nástroje Google Drive. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Z grafu je patrné, že voliči nejčastěji dotaznovali Jaromíra Drábka ve věcech týkajících se výkonu funkce ministra práce a sociálních věcí (sociální reforma, důchodová reforma) a ve věcech souvisejících s jeho politickou stranou. Dále čelil dotazům adresovaných velkému množství zákonodárců zároveň. To se týkalo např. odvolání ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila z funkce, proti čemuž se zvedla vlna odporu, nebo návrhu novely loterijního zákona, která fakticky zaváděla cenzuru Internetu.


Graf četnosti otázek položených bývalému ministrovi práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi (TOP 09) uživateli webu Napište jim od spuštění webu v roce 2011 do 1. 3. 2013. Vytvořeno pomocí nástroje Google Drive. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

V grafu jsou patrná tři období, kdy došlo k velkému zvýšení četnosti otázek pro Jaromíra Drábka. Poprvé to bylo po jeho vystoupení v diskuzním pořadu České televize, s jehož obsahem řada uživatelů nesouhlasila. V druhém případě šlo o vyjádření nespokojenosti s odvoláním ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Poslední vlna dotazů bezprostředně předcházela ministrovu odvolání z funkce.

Pravidelně zveřejňujeme analýzy odpovídání adresátů na Napište jim s velmi dobrým mediálním ohlasem (např. Česká televize, iDNES.cz, Sme.sk, Novinky.cz, Aktualne.cz, iHNed.cz, Lidovky.cz, Reflex.cz, Tyden.cz, Česká pozice).

Máte-li zájem dozvědět se o nástrojích watchdogu aktivity zákonodárců víc, neváhejte nás kontaktovat.

Dále čtěte


Související projekty
Související analýzy
Související mediální výstupy

5plus2.cz: Hašek zůstává hejtmanem, ODS nenavrhla jeho odvolání (21.11.2013)

Brněnský deník: Hašek: rychlý vzestup i nevysvětlené kauzy (05.11.2013)

Denik.cz: Politik Michal Hašek: rychlý vzestup i nevysvětlené kauzy (05.11.2013)

5plus2.cz: Za tři roky ve sněmovně zvládli pardubičtí poslanci všelicos (23.10.2013)

Neviditelný pes: POLITIKA: Absentér Hašek se zlobí (14.10.2013)

ePortal.cz: Neuvěříte, kolik má tento “nevěrník, lenoch a kecal” funkcí. To přece nemůže zvládat! (12.10.2013)

iDNES.cz: Hašek bojuje se zesměšňujícími billboardy. Úřady se hádají, kdo je sundá (11.10.2013)

Mladá fronta DNES: Kdo sundá Haškova „kecala“? (11.10.2013)

Mladá fronta DNES: Chceme zpět, říká šestnáct bývalých poslanců za kraj (19.09.2013)

iDNES.cz: Komu dát znovu hlas? Hašek absentoval, aktivní byla Putnová (15.09.2013)

Mladá fronta DNES: Poslanci chtějí znovu do lavic, někteří v nich ale moc neseděli (14.09.2013)

iDNES.cz: Politolog chválí hradecké poslance, byli výrazní. Volič to vidí jinak (02.09.2013)

Mladá fronta DNES: Teď rozpuštění, předtím (ne)aktivní. Byli vidět, chválí poslance politolog (02.09.2013)

Blesk: Brání se, že by lenošili (29.08.2013)

Blesk: Nechodili do práce, ani jednou necekli… …a pobrali miliony! (29.08.2013)

Moravskoslezský deník: Nejhorší docházka: Hašek s Rathem (28.08.2013)

BritskeListy.cz: Končící Sněmovna v číslech – Docházka, aktivita, úspěšnost zákonů a další ukazatele (26.08.2013)

DenikReferendum.cz: Vláda prosadila tři čtvrtiny navržených zákonů. Předložila jich přes tři sta (26.08.2013)

iDNES.cz: Vláda prosadila tři čtvrtiny návrhů, nejčileji ji interpeloval Paroubek (26.08.2013)

ParlamentniListy.cz: KohoVolit.eu: Aktivita končící sněmovny (26.08.2013)

Tyden.cz: Největší absentéři ve sněmovně? Hašek a Schwarzenberg (26.08.2013)

Mladá fronta DNES: Docházka poslanců. Některým končí týden už ve středu (24.08.2013)

Mladá fronta DNES: Polčák: Parlament je občas dobrá zašívárna (24.08.2013)

Denik.cz: Poslanci si vypustili si rybník. Co budou dělat? Odpovídali v anketě (23.08.2013)

CT24.cz: Rozpuštěná sněmovna: Jaká “nej” si který poslanec zapsal? (21.08.2013)

Olomoucký deník: Poslanecká sněmovna končí. (21.08.2013)

ParlamentniListy.cz: Víkend už od středy. Sdružení vypočítalo délku pracovního týdne poslanců (18.08.2013)

iDNES.cz: Víkend od středy? Sdružení vypočítalo délku pracovního týdne poslanců (17.08.2013)

Lidovky.cz: Komu Hašek posílá svůj plat? Seznam obdarovaných nechce ukázat (17.08.2013)

Mladá fronta DNES: Je středa poledne. Pracovní týden poslankyně končí (16.08.2013)

Mladá fronta DNES: Novojičínská poslankyně: týden jí končí ve středu (16.08.2013)

iDNES.cz: Karlovarský hejtman často chybí ve Sněmovně, letos zvládl půl hlasování (02.08.2013)

Mladá fronta DNES: Hejtman byl ve sněmovně jen u poloviny hlasování (02.08.2013)

Nový život: Nejčastěji hlasoval Petrů (01.08.2013)

Právo: Statistiky o docházce do Sněmovny si nevedu, smál se poslanec Vilímec (01.08.2013)

BritskeListy.cz: Na prdeli dřepící poslanec… (30.07.2013)

BritskeListy.cz: V docházce do Sněmovny opět propadl Hašek, horší byla jen rodící matka (30.07.2013)

Brněnský deník: Nejčastěji hlasoval Petrů. Vzdal jiné funkce (30.07.2013)

Brněnský deník: Sdružení: nejméně hlasoval Hašek (30.07.2013)

Jihlavský deník: V křesle poslance nejvíc chyběl Novotný, nejméně Jirků (30.07.2013)

Mladá fronta DNES: Častěji než hejtman Hašek chyběli u hlasování jen vězni a kojící matka (30.07.2013)

Mladá fronta DNES: O omšelé mlze hejtmana Haška (30.07.2013)

Aktualne.cz: Byl jsem na dvou pětinách hlasování, brání se Hašek (29.07.2013)

DenikReferendum.cz: V docházce do Sněmovny byl ze všech poslanců opět nejhorší Hašek (29.07.2013)

E15.cz: Největší sněmovní záškolák je Hašek. Horší je jen rodící matka a uvěznění Rath s Pekárkem (29.07.2013)

Euro.e15.cz: Hurá na chatu (29.07.2013)

iHNed.cz: ČSSD se štěpí kvůli Zemanovi. Deset témat, která rozdělují Haška a Sobotku (29.07.2013)

iHNed.cz: Hejtman Hašek ve sněmovně chyběl u tří čtvrtin hlasování. Absentovali Nečas i véčkaři (29.07.2013)

Mladá fronta DNES: (Ne)chodí hlasovat: rodící matka a hejtman (29.07.2013)

ParlamentniListy.cz: Hašek: Statistika nuda je… (29.07.2013)

Právo: Hašek opět největší absentér (29.07.2013)

Tyden.cz: Byl jsem na dvou pětinách hlasování, brání se poslanec Hašek (29.07.2013)

Denik.cz: Průzkum: Ve Sněmovně v 1. pololetí nejméně hlasoval Hašek (28.07.2013)

iDNES.cz: Hašek chodí do Sněmovny málo, horší v docházce byla jen rodící matka (28.07.2013)

Lidovky.cz: Hašek propadl v docházce do sněmovny. Horší byli jen věznění poslanci a rodička (28.07.2013)

Nova.cz: Který z poslanců se letos nejvíc „flákal“ a který nepřišel do práce VŮBEC? PODÍVEJTE SE (28.07.2013)

ParlamentniListy.cz: Kohovolit.eu: V docházce do Sněmovny opět propadl Hašek, horší byla jen rodící matka (28.07.2013)

Tyden.cz: Druhý muž ČSSD Hašek nejvíc chybí na hlasování ve sněmovně (28.07.2013)

Lidovky.cz: Dvojí platy poslanců. Řápková si účetnictvím přivydělala 1,5 milionu (20.07.2013)

Prima Family: Docházka českých poslanců na jednáních sněmovny (26.06.2013)

iDNES.cz: Z poslanců Ostravska nejvíc absentoval Drobil. Tupá statistika, brání se (18.06.2013)

Mladá fronta DNES: Nejvíc absencí měl Pavel Drobil. Je to tupá statistika, říká (18.06.2013)

iDNES.cz: Hašek má oči jen pro Prahu, zní z jihu Moravy. Hejtman to nekomentuje (06.06.2013)

Mladá fronta DNES: Hejtman Hašek. Všude a nikde (06.06.2013)

Tyden.cz: VV chtěly trestat za absence. Samy ale často chybějí (17.05.2013)

Lidovky.cz: V Senátu často chyběli. Ale i tak si řekli o statisíce za cestování a ubytování (28.03.2013)

ParlamentniListy.cz: Senátoři se hlásí o náhrady, i když často chyběli. Okamura drží předvolební slib (28.03.2013)

Blesk.cz: Kam se poděli ministři? Ve Sněmovně žádný nebyl: Tomu se říká pracovní nasazení! (14.02.2013)

Denik.cz: Na začátku schůze Sněmovny chyběli ministři i poslanci (14.02.2013)

Lidovky.cz: Sežeňte ministra. Poslanců bylo ale také málo, nemohli hlasovat (14.02.2013)

ParlamentniListy.cz: Velezrádče! Výzva k obžalování prezidenta se blíží k sedmdesáti tisícům podpisů (14.02.2013)

Tiscali.cz: Parodie na práci? Ministři ani poslanci nepřišli, ve čtvrtek už mají víkend (14.02.2013)

Tyden.cz: Dolní komora má krizi docházky, nepřišli ministři ani poslanci (14.02.2013)

iDNES.cz: Největším moravskoslezským absentérem v Senátu je bývalý hejtman Palas (13.02.2013)

Mladá fronta DNES: Bruntálský senátor Palas. Velká neúčast při hlasování (13.02.2013)

Mladá fronta DNES: Největší současný krajský absentér v Senátu je Palas (13.02.2013)

Lidovky.cz: Peníze z náhrad dávám na charitu, tvrdí Hašek. Tají komu (03.02.2013)

Denik.cz: Analytici východočeským poslancům: Výmluvy na přehlasování nebereme (16.01.2013)

Denik.cz: Sněmovnu rozhodně nemáme za holubník, hájí se východočeští poslanci (16.01.2013)

Hradecký deník: Sněmovnu nemáme za holubník, hájí se poslanci (16.01.2013)

Hradecký deník: Výmluvy na přehlasování nebereme, říkají analytici (16.01.2013)

Neviditelný pes: POLITIKA: Amnestovaná kampaň (11.01.2013)

Deník: Ve sněmovně nejčastěji chyběl Hašek (28.12.2012)

Denik.cz: Nejpilnější poslanci ve sněmovně? KSČM a TOP 09 (28.12.2012)

Mladá fronta DNES: Největší sněmovní absentéři: Michal Hašek a VV (28.12.2012)

Mladá fronta DNES: Z poslanců nejčastěji chyběl hejtman Michal Hašek. Opět (28.12.2012)

Právo: Největší sněmovní absentér je Hašek (28.12.2012)

Aktualne.cz: Sněmovní absentér číslo 1? Hašek zmeškal 70 % hlasování (27.12.2012)

Blesk.cz: Kdo chyběl ve Sněmovně nejvíce? Japonská kalkulačka hejtman Hašek (27.12.2012)

BritskeListy.cz: Ve Sněmovně opět nejčastěji chyběl Hašek (27.12.2012)

CeskeNoviny.cz: KohoVolit.eu: Ve Sněmovně při hlasování opět nejvíc chyběl Hašek (27.12.2012)

CT24.cz: Největším “lajdákem” ve sněmovní docházce je Hašek (27.12.2012)

Denik.cz: Ve Sněmovně při hlasování opět nejvíc chyběl Hašek (27.12.2012)

DenikReferendum.cz: Nejnižší účast ve Sněmovně měl opět Hašek (27.12.2012)

E15.cz: Největším hříšníkem ve sněmovně zůstal Michal Hašek (27.12.2012)

iDNES.cz: Absentérem roku je Hašek, nejvzornější byl exnáčelník Horské služby (27.12.2012)

iHNed.cz: Poslanec Chlad letos omluvenku ve sněmovně nepotřeboval. Jako jediný (27.12.2012)

Kurzy.cz: Největším absentérem ve Sněmovně je stále Hašek, často chyběl ale i Dobeš, Bendl nebo Bém (27.12.2012)

Mediafax.cz: Největším absentérem ve Sněmovně je stále Hašek, často chyběl ale i Dobeš, Bendl nebo Bém (27.12.2012)

Moderniobec.iHned.cz: Poslanec Chlad letos omluvenku ve sněmovně nepotřeboval. Jako jediný (27.12.2012)

Novinky.cz: Největším absentérem ve Sněmovně je Hašek, účastnil se třetiny hlasování (27.12.2012)

ParlamentniListy.cz: KohoVolit.eu: Ve sněmovně opět nejčastěji chyběl Hašek (27.12.2012)

ParlamentniListy.cz: Nejvíce absencí ve sněmovně má Hašek, účastnil se třetiny hlasování (27.12.2012)

Prima Family: Při hlasování ve sněmovně nejvíc chyběl Michal Hašek z ČSSD (27.12.2012)

PrvniZpravy.cz: Ve Sněmovně opět nejvíc chyběl Hašek (27.12.2012)

Tiscali.cz: Flákačem sněmovny je Hašek (27.12.2012)

TN.cz: Největší “záškolák” parlamentu je Michal Hašek (ČSSD). Byl při třetině hlasování (27.12.2012)

Tyden.cz: Hašek zanedbává hlasování, opět nejčastěji chyběl ve sněmovně (27.12.2012)

Valašský deník: Čunek do senátu moc nechodí. Tvrdí ale, že zvládne hejtmana i senátora (27.09.2012)

Blesk: Být ministr i senátor, to nejde dohromady (26.09.2012)

Haló noviny: Bayerová bere svou práci zodpovědně (26.09.2012)

Mladá fronta DNES: Na hlasování v Senátu nejvíc chyběla Filipiová (26.09.2012)

Aktualne.cz: Senát nezvládají, ale kandidují. Vondra, Töpfer i Čunek (25.09.2012)

BritskeListy.cz: Analýza hlasování: Do Senátu nechodí Vondra, Čunek ani Filipiová (25.09.2012)

iDNES.cz: Senát zanedbávají Vondra, Čunek i Filipiová. Vynechali většinu hlasování (25.09.2012)

iHNed.cz: Čunek s Vondrou často chybí při hlasování. Přesto chtějí v Senátu zůstat (25.09.2012)

Lidovky.cz: Jak chodí váš senátor do práce? Často chybí Vondra i Čunek (25.09.2012)

Mediafax.cz: Analýza: Mezi senátními absentéry vedou Filipiová, Vondra a Čunek (25.09.2012)

Moderniobec.iHned.cz: Čunek s Vondrou často chybí při hlasování. Přesto chtějí v Senátu zůstat (25.09.2012)

Novinky.cz: Nejnižší účast v Senátu má Filipiová a Palas, zameškali přes polovinu jednání (25.09.2012)

ParlamentniListy.cz: Jak často chodí senátoři do práce? Nejhůř je na tom Filipiová a Palas (25.09.2012)

Tyden.cz: Při hlasování v Senátu nejčastěji chybí Filipiová a Vondra (25.09.2012)

ČT 24: Na štíru s prací v zastupitelstvu a jeho výborech jsou někteří politici Jihomoravského kraje (07.09.2012)

Český Rozhlas: Volební speciál Martina Veselovského (06.09.2012)

Deník: Typický poslanec? V kanceláří k nezastižení (29.08.2012)

Lidovky.cz: Co dělá Hašek, když má absence ve sněmovně? Chodí na vinné trhy (29.08.2012)

Lidovky.cz: Hejtman Hašek do sněmovny nechodí. Plat slíbil charitě, tají které (28.08.2012)

ParlamentniListy.cz: Absentér Hašek z ČSSD bere souběh funkcí jako výhodu (28.08.2012)

Český Rozhlas Rádio Česko: Souběh mandátů (27.08.2012)

ParlamentniListy.cz: Poslancem i hejtmanem zároveň? Hašek v tom problém nevidí (26.08.2012)

Aktualne.cz: Kandidují na hejtmany a jsou připraveni kupit funkce (25.08.2012)

Slovácký deník: Gazdík: z parlamentu na kraj? (24.08.2012)

iDNES.cz: Poslanci z Karlovarského kraje často chybí a někdy se ani neomluví (23.08.2012)

Mladá fronta DNES: Jak hlasují poslanci? Často chybí a někdy se ani neomluví (23.08.2012)

CeskaPozice.cz: Nechodíte hlasovat? Vraťte část poslaneckého platu! (22.08.2012)

E15: Analýza: Při hlasování nejčastěji chyběl Hašek (22.08.2012)

Haló noviny: Nečas nehlasoval ani pro jeden zákon ODS! (22.08.2012)

Hitrádio FM PLUS: Kdo chyběl nejčastěji při hlasování ve sněmovně (22.08.2012)

Hitrádio Orion: Ve sněmovně nejčastěji chyběl Hašek (22.08.2012)

Hitrádio Vysočina: Ve sněmovně nejvíc chyběl Michal Hašek (22.08.2012)

Metro: Rath. Jako poslanec nebyl moc aktivní (22.08.2012)

Mladá fronta DNES: Politici ve sněmovně často chybí. Mají prý jiné starosti (22.08.2012)

Aktualne.cz: Pan Nepřítomen z ČSSD. Nehlasuje ani s vlastní stranou (21.08.2012)

BritskeListy.cz: Ve Sněmovně nejčastěji chybí Hašek, Dobeš a Schwarzenberg (21.08.2012)

CeskeNoviny.cz: Analýza: Ve sněmovně při hlasování nejčastěji chyběl Hašek (ČSSD) (21.08.2012)

CT24.cz: Hašek s Nečasem nehlasovali pro zákony svých stran ani jednou (21.08.2012)

CT24.cz: Politici se dušují – platy si nezvýšíme (21.08.2012)

Denik.cz: Hašek je největší absentér, ve Sněmovně hlasoval nejméně z poslanců (21.08.2012)

DenikReferendum.cz: Analýza hlasování: Nejčastěji chyběl Hašek, Schwarzenberg a Dobeš (21.08.2012)

Euro zprávy: Pan Nepřítomen z ČSSD. Nehlasuje ani s vlastní stranou, prý o nic nejde (21.08.2012)

Hitrádio FM: Ve sněmovně při hlasování nejčastěji chyběl Hašek (21.08.2012)

iHNed.cz: Druhý muž ČSSD Hašek nestíhá. Ve sněmovně hlasoval jen ve třech procentech případů (21.08.2012)

Lidovky.cz: Co vám uniklo: Pancová chce na svobodu i Boučkova show s Ligou mistrů (21.08.2012)

Lidovky.cz: Seznam absentérů ve sněmovně: nejvíc chyběl hejtman Hašek (21.08.2012)

Mediafax.cz: Největšími absentéry při hlasováních ve sněmovně byli Hašek, Rath a Josef Dobeš (21.08.2012)

ParlamentniListy.cz: Kdo nejčastěji chybí? Rath i Schwarzenberg (21.08.2012)

Prima Family: Někteří poslanci mají potíže s docházkou do sněmovny (21.08.2012)

PrvniZpravy.cz: Ve sněmovně při hlasování nejvíc chyběl Hašek (21.08.2012)

Tiscali.cz: Ve sněmovně chyběl při hlasování nejčastěji hejtman Hašek z ČSSD (21.08.2012)

Tyden.cz: Největší sněmovní lajdáci: Hašek nehlasuje téměř vůbec (21.08.2012)

Volny.cz: Druhý muž ČSSD Hašek nestíhá. Ve sněmovně hlasoval jen ve třech procentech případů. (21.08.2012)

Aktualne.cz: Lidé píší politikům. Nekteří je do posledního ignorují. (19.08.2012)

ParlamentniListy.cz: Bendovi nepište, Andrýsové a Gazdíkovi ano (19.08.2012)

Mladá fronta DNES: Odpoví poslanec na e-mail? Pisatelé mají šanci jen 1:3 (18.08.2012)

iDNES.cz: Odpovím i na sprostý e-mail, říká poslanec Farský. Jiní nereagují vůbec (17.08.2012)

Mladá fronta DNES: Dotazy voličů? Poslanci je často úplně ignorují (17.08.2012)

iDNES.cz: Poslanci dostali od lidí 7 tisíc e-mailů, odpoví zhruba na každý pátý (15.08.2012)

Lidovky.cz: Lidé píší poslancům: Benda neodpovídá, Andrýsová je vzorná (15.08.2012)

Moderniobec.iHned.cz: Průměrný poslanec odpoví jen na každý pátý e-mail. Někteří se s voliči nebaví vůbec (15.08.2012)

Novinky.cz: Napsat poslancům je sázka do loterie. Odpoví na každý pátý e-mail (15.08.2012)

Rádio Čas: Kterému poslanci napsat? (15.08.2012)

Tyden.cz: Chcete psát poslancům? Většina odpoví za týden, Benda nikdy (15.08.2012)

iHNed.cz: Průměrný poslanec odpoví jen na každý pátý e-mail. Někteří se s voliči nebaví vůbec (14.08.2012)

BritskeListy.cz: Lepší způsob oslovení poslanců a senátorů (08.08.2012)

Prostějovský deník: Lidé z Prostějova mohou kontaktovat své zastupitele (24.07.2012)

Lidovky.cz: Lidé píší Nečasovi. Štve je odvolání Pospíšila (04.07.2012)

ParlamentniListy.cz: Nečas dostal stovky e-mailů kvůli Pospíšilovi. Neodpověděl na jediný (03.07.2012)

iDNES.cz: Odvolání Pospíšila mobilizuje internet, v Praze demonstrovalo 50 lidí (27.06.2012)

ParlamentniListy.cz: TOP 09: Máme líné poslance? (29.03.2012)

Mladá fronta DNES: Smýkal a Vacek. Poslanci, kteří zmeškali polovinu hlasování (13.03.2012)

E15.cz: Michal Hašek: Rozhodně nebudeme přispívat k zadlužování krajů (27.02.2012)

HNOnline.sk: V parlamente najviac hlasoval poslanec KDH Přidal (23.01.2012)

Hradecký deník: Psát poslancům? Nestojíme jim ani za odpověď (13.01.2012)

TV JOJ: Štatistika europoslancov: Aká je ich aktivita? (10.01.2012)

Opavský a Hlučínský deník: Opavští politici odpovídali jen někdy (06.01.2012)

Plus jeden deň: Mínus (05.01.2012)

HNOnline.sk: Najmenej chodili do práce poslanci SNS a Smeru (04.01.2012)

iDNES.cz: Trápí nás úplatky, psali voliči politikům. Ti z ČSSD moc neodpovídali (04.01.2012)

KORZÁR, košický denník: V. Lukáč povedal len “sľubujem” (04.01.2012)

Medialne.sk: Najviac e-mailov od občanov dostáva Fico, no neodpovedá (04.01.2012)

SME: Slotovi ušla polovica hlasovaní (04.01.2012)

Sme.sk: Najviac e-mailov dostáva Fico, občanom však neodpovedá (04.01.2012)

Topky.sk: Hlasovania vlani najviac ignorovali poslanci za SNS a SMER (04.01.2012)

Topky.sk: Najviac e-mailov od občanov dostáva Fico, no neodpovedá (04.01.2012)

Zive.sk: Najviac e-mailov od občanov dostáva cez NapisteIm.sk Fico, no neodpovedá (04.01.2012)

Aktualne.sk: Najväčším absentérom na hlasovaní v NR SR je Slota (03.01.2012)

CeskaPozice.cz: Jak odpovídají politici na dotazy občanů? (03.01.2012)

Mladá fronta DNES: Někteří poslanci vypustili až čtvrtinu hlasování (03.01.2012)

Sme.sk: Slotovi ušla polovica hlasovaní, Lukáč v parlamente iba mlčal (03.01.2012)

CeskaPozice.cz: Jsou Jandákovy zákony blbé? (02.01.2012)

ParlamentniListy.cz: Jandák (ČSSD): Když se má hlasovat o blbostech, nehlasuji! (02.01.2012)

ParlamentniListy.cz: Kohovolit.eu: Poslanec Jandák nehlasoval ani pro vlastní návrhy. Jsou to „blbosti“? (31.12.2011)

Jihlavské listy: Nejpilnější je poslanec Jirků (30.12.2011)

ParlamentniListy.cz: Když se má hlasovat o blbostech, nehlasuji! (30.12.2011)

Blesk: Největší ulejvák mezi poslanci je Jandák! (29.12.2011)

Blesk.cz: Největší lajdák je poslanec Jandák! (29.12.2011)

DenikReferendum.cz: ČSSD: Statistika hlasování nevypovídá nic o pracovitosti poslanců (29.12.2011)

Haló noviny: Komunisté nejmenšími absentéry (29.12.2011)

iDNES.cz: Budeme víc hlasovat, slibuje ČSSD. Vadí jí statistika, že je nejlínější (29.12.2011)

Novinky.cz: ČSSD vyřeší své absence ve Sněmovně bičem na koalici – omezí párování (29.12.2011)

ParlamentniListy.cz: Statistika účasti na hlasování nevypovídá o pracovitosti poslanců (29.12.2011)

ParlamentniListy.cz: Tejc: Statistika účasti na hlasování nevypovídá o pracovitosti poslanců (29.12.2011)

Právo: Poslanci KSČM a TOP 09 letos nejméně chyběli na hlasování (29.12.2011)

Aktualne.cz: Největší “absentéři” sněmovny? Jandák, Hašek, Drobil (28.12.2011)

CeskeNoviny.cz: Při hlasování ve sněmovně nejméně chyběli poslanci KSČM a TOP 09 (28.12.2011)

CT24.cz: Největší absentéři ve sněmovně – poslanci ČSSD a VV (28.12.2011)

ČT 1: Docházková morálka poslanců (28.12.2011)

Denik.cz: Nejpilnější poslanci ve sněmovně? KSČM a TOP 09 (28.12.2011)

Euro zprávy: Největší absentéři ve sněmovně? Jandák, Rath i Pražák Vodrážka (28.12.2011)

Euro.cz: Jak často chodí poslanci do práce? (28.12.2011)

iDNES.cz: Při hlasování byli letos nejlínější poslanci z Prahy a z ČSSD (28.12.2011)

iHNed.cz: Na hlasování chodí nejméně poslanci za ČSSD. Nejpilnější jsou v TOP 09 a KSČM (28.12.2011)

Lidovky.cz: Největší sněmovní absentéři? Jandák, Rath i Pražák Vodrážka (28.12.2011)

Novinky.cz: Poslanci KSČM a TOP 09 byli letos nejvzornější (28.12.2011)

ParlamentniListy.cz: V počtech účasti na hlasování jsou na dně Rath, Schwarzenberg i Jandák (28.12.2011)

Tyden.cz: Největší lenoši ve sněmovně? Pražáci a poslanci ČSSD a VV (28.12.2011)

Opavský a Hlučínský deník: Opavští zákonodárci se za šedé myši nepovažují (27.12.2011)

24hod.sk: Video: Napísať politikom bude jednoduchšie (14.12.2011)

Aktualne.sk: Napísať politikom bude jednoduché (14.12.2011)

Medialne.sk: Vďaka NapisteIm.sk môžu občania písať e-maily priamo politikom (14.12.2011)

Sme.sk: Písať e-maily politikom bude jednoduchšie (14.12.2011)

Svet-Komunikacie.sk: Spustenie webovej aplikácie na komunikáciu medzi verejnosťou a politikmi (14.12.2011)

Topky.sk: Napísať poslancom NR SR bude oddnes jednoduchšie (14.12.2011)

TV Markíza: Nebojte sa im napísať… (14.12.2011)

ParlamentniListy.cz: Za rok a půl mluvil čtyřikrát. I za to bere poslanecké desetitisíce (11.12.2011)

CeskaPozice.cz: Štve vás korupce? Pošlete e-mail. Rozjíždí se nová iniciativa. (02.12.2011)

Olomoucký deník: Poslanec Jiří Krátký: V noci pracují jen k…y a zloději (22.09.2011)

Šumperský a Jesenický deník: Poslanec Jiří Krátký: V noci pracují jen k…y a zloději (22.09.2011)

ParlamentniListy.cz: Nečas že nekomunikuje? Za půl roku zodpověděl šest a půl tisíce dopisů (11.08.2011)

Tyden.cz: Nečasovi nepište, neodpovídá. Kalousek podle nálady (11.08.2011)

Mladá fronta DNES: Poslanec, starosta, zastupitel. Už rok chybí (20.07.2011)

Reflex.cz: Nepište Bémovi, Bendovi ani Zaorálkovi. stejně vám neodpoví (12.07.2011)

Mladá fronta DNES: Přes internet nejčastěji odpovídá Gazdík (07.07.2011)

Denik.cz: Aktivity poslanců jsou pod drobnohledem (05.07.2011)

Region Opavský a Hlučínský: Poslanci: jak často se účastní hlasování? (04.07.2011)

Mladá fronta DNES: Telegraficky (01.07.2011)

Neviditelný pes: UDÁLOSTI: Kocovina na Facebooku (01.07.2011)

iDNES.cz: Lidé zahltili politiky, přes NapisteJim.cz poslali tisíce e-mailů (30.06.2011)

Blesk: Pracují už rok: Kteří poslanci poctivě hlasují a kteří se flákají (29.06.2011)

Deník: Jak aktivní byli poslanci z Olomouckého kraje? (29.06.2011)

Lidovky.cz: DOLEŽAL: Kocovina na Facebooku (29.06.2011)

Lidovky.cz: Kocovina na Facebooku (29.06.2011)

Mladá fronta DNES: Poslanci z kraje: jeden naplno, druhý napůl (29.06.2011)

Novinky.cz: Facebookovou generaci opustila energie v boji proti politikům (29.06.2011)

Právo: Nadšení mladých aktivistů na facebooku vystřídal zmar (29.06.2011)

Tyden.cz: Největší absentéři ve sněmovně? Marodi a ministři, vede ČSSD (29.06.2011)

iDNES.cz: Nejčastěji hlasují poslanci TOP 09, ženy jsou pilnější než muži (28.06.2011)

Magazín Práva: Zajímavosti (25.06.2011)

ParlamentniListy.cz: Začátek cenzury v České republice (21.06.2011)

TyInternety.cz: Petice Internet bez cenzury má 5000 podpisů za tři dny (19.06.2011)

Zena-In.cz: Chcete napsat politikům? Můžete! (14.06.2011)

Dama.cz: Boudová s počítačem bojuje, přesto je tváří nového internetového serveru (02.06.2011)

Českolipský deník: Napište jim to a už si nic nenechávejte líbit! (28.05.2011)

Metro: Když vás poslanci naštvou, napište jim (27.05.2011)

CeskeNoviny.cz: Internetová stránka umožní snadno kontaktovat politiky (26.05.2011)

CT24.cz: Vzkažte politikům, co si o nich myslíte (26.05.2011)

iDNES.cz: VIDEO: Napište jim, vyzývají slavní. E-maily doručí každému poslanci (26.05.2011)

Impuls: Na politiky tlačí další známé osobnosti (26.05.2011)

Radio Impuls: Dvě desítky umělců spojily svou tvář s internetovou aplikací Napište jim.cz (26.05.2011)

Tyden.cz: Pište politikům, nabádají v klipu Hanák s Macháčkem (26.05.2011)

Haló noviny: Pane poslanče, málo se snažíte… (20.05.2011)

Instinkt: Postřeh (05.05.2011)

Sme.sk: Dotankoch si klikol aj Sulík (07.03.2011)

Sme.sk: Dotankoch.sk a demagog.sk kontrolujú politikov (07.03.2011)

ParlamentniListy.cz: Nezvěstný Bém v politice nikomu nechybí. Chtějí ho u drog (01.03.2011)

Olomoucký deník: Napište e-mail svému poslanci (14.02.2011)

Denik.cz: Váňa a Orgoníková: Parlament jako holubník? (17.01.2011)

Slovácké noviny: Kontaktujte poslance on–line (14.01.2011)

Jičínský deník: Váňa a Orgoníková: Parlament jako holubník? (13.01.2011)

Kroměřížský deník: Poslance oslovíte snáz. Zda odpoví, je na něm (11.01.2011)

Mladá fronta DNES: Hejtman? Jeden z absentérů ve sněmovně (08.01.2011)

Mladá fronta DNES: Gazdík a Koníček, dva nejpilnější poslanci kraje (07.01.2011)

Mladá fronta DNES: Jednání Sněmovny bývá občas divadlo, líčí Gazdík (07.01.2011)

Mladá fronta DNES: Nejčastěji chodí do práce komunista a nováček (07.01.2011)

Mladá fronta DNES: Drobil na sebe zatím upozornil hlavně mravy (06.01.2011)

Mladá fronta DNES: Drobil: Už budu hlasovat víc (06.01.2011)

Mladá fronta DNES: Práce poslanců? Kočí je poctivka, Drobil záškolák (06.01.2011)

Mladá fronta DNES: Záškolák Drobil, poctivka Kočí (06.01.2011)

Nový život: Petrů se pyšní druhou nejvyšší účastí (06.01.2011)

Olomoucký deník: Docházka poslanců: i pod 50 % (06.01.2011)

Šumperský a Jesenický deník: Andrýsová se neulívala, Krátký chyběl (06.01.2011)

Břeclavský deník: Petrů zdobí druhá nejvyšší účast (05.01.2011)

Mladá fronta DNES: Poslanec Petrů je nejaktivnější, Hašek hlasuje málo (05.01.2011)

24hod.sk: Ján Slota je najmenej aktívny politik v parlamente (04.01.2011)

Aktuality.sk: NR SR: Poslancov v tomto roku čaká sedem naplánovaných rokovaní (04.01.2011)

Region Opavský a Hlučínský: Stanjura a Klučka do sněmovny vždy chodili (04.01.2011)

Tyden.cz: Nejpracovitější poslanci? Nováčci, které (zatím) neznáte (04.01.2011)

Havlíčkobrodský deník: STATISTIKA: TOP 09 má poslance ukázněného i lajdáka (31.12.2010)

Hodonínský deník: V aktivitě poslanců je osmnáctý Ohlídal (31.12.2010)

Ústecký deník: Nejaktivnější poslanec je z našeho kraje (31.12.2010)

Zlínský deník: Poslanci v lavicích stále chybějí (31.12.2010)

Litoměřický deník: Nejaktivnější poslanec je z Ústeckého kraje (30.12.2010)

Mladá fronta DNES: Poslanci z kraje nejsou příliš pilní. Mezi nejlepší se nedostali (30.12.2010)

Žatecký a lounský deník: Nejaktivnější poslanec je z Ústeckého kraje (30.12.2010)

iDNES.cz: Nejčastěji ve Sněmovně chyběl šéf TOP 09, na vládu nejvíc dorážel Paroubek (29.12.2010)

ParlamentniListy.cz: Schwarzenberg chyběl nejvíc. Kalousek byl nejpilnější (29.12.2010)

iHNed.cz: Vlčkův poslední úkol: Uvítal poslankyni Suverenity a pak odešel (30.04.2010)

iHNed.cz: Vlčkův poslední úkol: Uvítal prvního poslance Suverenity a pak odešel (30.04.2010)

ParlamentniListy.cz: Poslanec i senátor mají vzornou docházku (19.04.2010)

Haló noviny: Proč před volbami vstupujeme stále do stejné řeky (09.04.2010)

Žatecký a lounský deník: Poslanec i senátor mají vzornou docházku (09.04.2010)

ParlamentniListy.cz: Seďa (ČSSD): Voliči se nenaučili oddělovat zrno od plev (19.03.2010)

Prima TV: Předseda sněmovny Miloslav Vlček ve Faktech (20.01.2010)

Děčínský deník: Paroubek se ohradil, nejsem absentér (18.01.2010)

Chomutovský deník: Paroubek se ohradil, nejsem absentér (18.01.2010)

Ústecký deník: Paroubek se ohradil: Nejsem absentér (18.01.2010)

Slovácké noviny: Seďa je ve Sněmovně skoro pořád (15.01.2010)

Děčínský deník: Poslanci Paroubek s Řebíčkem do práce moc nechodí (13.01.2010)

Chomutovský deník: Paroubek s Řebíčkem do práce moc nechodí (13.01.2010)

Ústecký deník: Paroubek s Řebíčkem do práce moc nechodí (13.01.2010)

Znojemský deník: Poslanci: Skopal na 155. místě (13.01.2010)

Dobrý den s kurýrem: Seďa je ve sněmovně jako doma (11.01.2010)

Zlínský deník: Seďa je ve sněmovně pořád, Hovorka je rebel (07.01.2010)

Neviditelný pes: POLITIKA: Docházka politiků pod lupou (06.01.2010)

Svitavský deník: Nejpilnější poslankyní je Alena Páralová! (31.12.2009)

Břeclavský deník: Petrů chyběl jen minimálně (30.12.2009)

Lidové noviny: Nejpoctivěji hlasují komunisté (30.12.2009)

Lidové noviny: Největší absentéři ve sněmovně (30.12.2009)

Lidovky.cz: Největší absentéři ve sněmovně: Langer, Parkanová a Paroubek (30.12.2009)

Mladá fronta DNES: Tlustý – poslanec, který nehlasuje (30.12.2009)

Tachovský deník: Zákonodárci z Tachovska patří k nejpracovitějším (30.12.2009)

Žatecký a lounský deník: Josef Čerňanský patří mezi poslance s dobrou docházkou (30.12.2009)

iDNES.cz: Nejvíc hlasování letos v parlamentu vynechali Tlustý a Schwarzenberg (29.12.2009)

Tyden.cz: Největší absentéři roku 2009? Tlustý a Schwarzenberg (29.12.2009)

Tyden.cz: Největší absentér v Bruselu? Matka Češková to není (26.11.2009)

Týden: Jak zapřáhnout poslance (23.11.2009)

Nový život: Petrů se stal mezi poslanci hvězdou (15.10.2009)

Břeclavský deník: Petrů je hvězdou mezi poslanci (14.10.2009)

Hodonínský deník: Petrů je hvězdou mezi poslanci (14.10.2009)

Hospodářské noviny: Poslancem na částečný úvazek, ale za plný plat (25.08.2009)

Hospodářské noviny: Poslancem na částečný úvazek (13.08.2009)

iHNed.cz: Poslanci pod lupou: Rath interpeloval vládu 126krát, Kalousek předložil 61 zákonů (10.08.2009)

Novinky.cz: Poslanecké statistiky: Nejvíc řečnil Vlček, Snítilý příliš nehlasoval (06.08.2009)

Novinky.cz: Tabulkově nejaktivnější byli ve Sněmovně tři opoziční poslanci (06.08.2009)

Související blogové články

Kamil Gregor: Co dělal váš poslanec? Přehled poslanecké aktivity, jaký jste ještě neviděli (27.08.2013)

Kamil Gregor: Jak vypočítat docházku poslance pomalu, ale jistě (01.08.2013)

KohoVolit.eu: Jak reaguje na dotazy občanů poslanec za ČSSD Lubomír Zaorálek? (15.05.2013)

KohoVolit.eu: Jak reaguje na dotazy občanů poslanec za TOP 09 Jaromír Drábek? (09.05.2013)

KohoVolit.eu: Jak reaguje na dotazy občanů poslanec za ODS Tomáš Úlehla? (25.04.2013)

KohoVolit.eu: Jak reaguje na dotazy občanů poslanec za ODS Boris Šťastný? (18.04.2013)

KohoVolit.eu: Jak reaguje na dotazy občanů poslanec za ODS David Vodrážka? (10.04.2013)

KohoVolit.eu: Jak reaguje na dotazy občanů poslanec a ministr Tomáš Chalupa? (04.04.2013)

KohoVolit.eu: Jak reaguje na dotazy občanů poslanec a ministr Leoš Heger? (26.03.2013)

KohoVolit.eu: Jak reaguje na dotazy občanů poslanec a ministr za ODS Petr Bendl? (21.03.2013)

KohoVolit.eu: Jak reaguje na dotazy občanů poslankyně ODS Lenka Kohoutová? (06.03.2013)

KohoVolit.eu: Napištejim.cz: Analýza 20 nejadresovanějších politiků (26.02.2013)

KohoVolit.eu: Sněmovna jedná jen 60 dnů v roce, Hašek si ale i tak bere dovolenou (14.02.2013)

KohoVolit.eu: Angličtinu obohatí nové české slovo: Hašek (08.02.2013)

KohoVolit.eu: Horký podzim v české politice. Otázky a odpovědi z NapišteJim.cz (21.11.2012)

KohoVolit.eu: Rádio Jerevan aneb Jiří Čunek do práce opravdu nechodí (26.10.2012)

KohoVolit.eu: Poslanče Bendo, mluvíme s vámi! (04.09.2012)

KohoVolit.eu: Jak počítáme účast poslanců na hlasování (21.08.2012)

KohoVolit.eu: Poslanec odpoví na každý pátý e-mail, průměrně za týden (20.08.2012)

KohoVolit.eu: Nečas dostal stovky rozhořčených e-mailů kvůli Pospíšilovi (09.07.2012)

KohoVolit.eu: Baví se s námi poslanci a senátoři? (10.01.2012)

KohoVolit.eu: To jsou ale “jandákoviny” (02.01.2012)

KohoVolit.eu: Pišme svým zastupitelům! (14.11.2011)

Michal Škop: Nepište politikům! (10.06.2011)

Michal Škop: Nestihli jsme to spočítat (03.02.2011)

Michal Škop: Dvě židle se těžko stíhají… (10.01.2011)

Související audio a video záznamy
Další související zdroje

No comments

Авиатор