Nástroje watchdogu legislativního procesu

Nástroje watchdogu legislativního procesu

defaultní obrázek

Hlasují zákonodárci v souladu s programem politické strany, za níž byli zvoleni? O jak silnou parlamentní většinu se v dané chvíli opírá vládní koalice? A které strany historicky nejčastěji podporují určité změny legislativy? Na tyto otázky hledají odpovědi analytici KohoVolit.eu.

KohoVolit.eu patří mezi tzv. parlamentní monitorovací organizace (PMO). Jedná se o instituce občanské společnosti, jež sledují činnost parlamentů a dalších zastupitelských sborů a informují o ní veřejnost. Na světe existují doslova stovky PMO, ve většině zemí existuje alespoň jedna. Seznam PMO najdete například na webu Deklarace otevřenosti parlamentů.

Jednou z činností PMO je často shromažďování informací, které parlamenty samy o sobě nepublikují. Např. v Tunisku nejsou k dispozici výsledky hlasování v Ústavodárném shromáždění. Naštěstí ale existuje PMO jménem Al Bawasla, jejíž dobrovolníci fotografují zasedací sál při každém hlasování a následně o jeho výsledcích informují.

Další PMO vytváří zápisy nebo dokonce stenozáznamy z plenárních schůzí nebo schůzí výborů, zveřejňují texty legislativních změn či shromažďují informace o zákonodárcích. Např. webová stránka Naši politici systematicky shromažďuje údaje o stovkách vysokých volených reprezentantů v České republice včetně např. vzdělání, profesní kariéry, členství v orgánech nebo vlastnictví firem.

I KohoVolit.eu se do takové činnosti pravidelně zapojuje, např. v roce 2013 pořizovalo v přímém přenosu zápis ze zasedání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny českého Parlamentu, kde byl projednáván klíčový protikorupční zákon o zavedení tzv. registru smluv.

Dalším druhem činnosti PMO je reorganizace dostupných parlamentních dat tak, aby byly pro občany užitečnější. Některé PMO převádí informace do přívětivějších formátů, např. z PDF do strojově čitelných formátů, a obohacují je odkazy a dalšími souvislostmi. Např. australská PMO. Open Australia publikuje data obsažená v oficiálních zápisech ze zasedání australského parlamentu (tzv. handsards) přehledně a strukturovaně.

Některé PMO umožňují občanům přístup k parlamentních datům prostřednictvím API (application programming interface). Vynikajícím příkladem je webová stránka Sejmometr.pl provozovaná polskou PMO Fundacja ePaństwo. Jedná se o nejpopulárnější web PMO na světě co do počtu uživatelů i API přístupů. Obsahuje více než 60 databází a několik terrabytů dat týkajících se nejen činnosti parlamentu, ale i voleb, justice či veřejných financí. KohoVolit.eu v tomto směru např. publikuje informace o účasti českých a slovenských zákonodárců na hlasováních.

Třetím a nejzásadnějším druhem činnosti PMO je analýza parlamentních dat. Cílem této činnosti je využít parlamentní data k získání a publikování určité věcné znalosti o fungování zastupitelského orgánu. V některých případech PMO zastupují roli médií tím, že pokrývají témata, o nichž média sama neinformují. Jindy určitá témata pokrývají kvalitněji, než by to udělali novináři. Příkladem takové práce může být sledování všech návrhů legislativních změn v určité oblasti.

Monitoring věcného obsahu hlasování

KohoVolit.eu např. analyzovalo všechny návrhy na omezení imunity zákonodárců v České republice (více zde a zde). U každého z téměř 20 návrhů jsme přiblížili podstatu navrhované změny, zaznamenali relevantní argumenty pro a proti, jak zazněly během parlamentních rozprav, a identifikovali rozhodující hlasování. Díky tomu jsme např. schopni jednoznačně určit, které politické strany hlasovaly v uplynulých 20 letech nejčastěji pro omezení imunity.


Graf průměrného podílu členů Poslanecké sněmovny českého Parlamentu, kteří v letech 1993-2012 hlasovali pro omezení imunity podle poslaneckých klubů. Indikátor je průměrem podílu poslanců hlasujících pro omezení imunity v rozhodujícím hlasování u každého návrhu, během jehož projednávání měla daná strana zastoupení ve Sněmovně. V závorce je uveden počet takových hlasování. Vytvořeno pomocí nástroje Google Drive. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

O této analýze informovala řada médií, např. iHNed.cz, Lidovky.cz, Deník, Televize Nova nebo Česká televize.

Kamil Gregor, datový analytik KohoVolit.eu hovoří v reportáži o projednávání návrhu na omezení imunity zákonodárců v České republice. Autor: Česká televize.

KohoVolit.eu podobně připravilo např. analýzu všech návrhů na zavedení celostátního obecného referenda v České republice nebo analýzu všech hlasování o vydání českých poslanců k trestnímu stíhání, která zaujala média jako např. iHNed.cz nebo Lidovky.cz.


Graf počtu žádostí o vydání českých poslanců k trestnímu stíhání v letech 1993-2013. Vytvořeno pomocí nástroje Google Drive. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Vysoký počet žádostí do roku 1996 je důsledkem působení nacionalistické strany SPR-RSČ, jejíž poslanci byli stíháni např. za šíření poplašné zprávy nebo výtržnictví. Počet žádostí poklesl, když tato strana ve volbách v roce 1996 nezískala parlamentní zastoupení. Do funkčního období 2010 se poměrně nízký počet žádostí týkal především dopravních přestupků. Po roce 2010 začali být poslanci ve větší míře stíhání v souvislosti s uplácením a hospodářskou trestnou činností.


Tabulka četnosti hlasování všech českých poslanců o vydání svých kolegů k trestnímu stíhání v letech 1993-2013. Vytvořeno pomocí nástroje Google Drive. Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

KohoVolit.eu dále poměrně často informuje voliče o výsledcích konkrétních důležitých hlasování. Média totiž často reportují o činnosti parlamentu jen poměrně povrchně a zejména neuvádí jmenovité výsledky klíčových hlasování ani na ně neodkazují. Našim cílem je odstraňovat tento deficit a tím posilovat osobní odpovědnost jednotlivých poslanců za učiněná rozhodnutí.

Takovým způsobem jsme informovali o hlasováních týkajících se např. nepřímé volby prezidenta, státního rozpočtu, omezení práva na informace, výše daní, míry centralizace veřejné správy, zavedení přímé volby prezidenta, regulace veřejných zakázek, zákazu billboardů, kontroverzního přestěhování Justiční akademie či zmírnění ochrany ovzduší.

KohoVolit.eu dále upozorňuje na případy, kdy zákonodárci hlasují proti svým předvolebním slibům. Zdrojem těchto slibů mohou být jak volební programy, ale i odpovědi do aplikace KohoVolit.eu s názvem Volební kalkulačka.Jedná se o krátký online test, v němž uživatel odpovídá “ano”, “ne” či “nevím” na sadu důležitých politických otázek a následně se dozví, jak se s ním názorově shodují jednotlivé politické strany či kandidáti.

Postoje stran či kandidátů, podle jichž se shoda počítá, získává KohoVolit.eu přímo od těchto aktérů prostřednictvím elektronického dotazníku. Protože odpovědi jsou veřejné, lze je považovat za směrodatné podobně jako např. mediální vyjádření. Tím pádem můžeme zpětně kontrolovat, zda volení reprezentantni hlasují v souladu s těmito odpověďmi.

Např. v roce 2011 jsme upozornili na skutečnost, že poslanci českých stran TOP 09 a VV hlasovali v Poslanecké sněmovně pro odložení účinnosti služebního zákona, ačkoli ve Volební kalkulačce pro sněmovní volby v roce 2010 obě strany odpověděly, že služební zákon by měl nabýt účinnosti.

Systematická analýza souladu hlasování s odpověďmi stran v této volební kalkulačce ukázala, že strany ve funkčním období 2010-2013 podle svých odpovědí spíše hlasovaly. Jedinou výjimkou byla populistická strana VV. Ta byla zpočátku součástí vládní koalice, takže často musela hlasovat společně se svými koaličními partnery proti svému politickému programu (a tedy i proti odpovědím ve Volební kalkulačce).

Srovnávání hlasování a odpovědí pro Volební kalkulačku může být i složitější. Např. v roce 2013 jsme analyzovali hlasování českého poslance Aleše Roztočila, který odešel z klubu jeho strany TOP 09, aby se mohl připojit k nově vznikající straně Úsvit přímé demokracie senátora Tomio Okamura. Ten byl počátkem téhož roku neúspěšným kandidátem na prezidenta, takže poskytl odpovědi na otázky do prezidentské volební kalkulačky. Dále je možné ukázat konkrétní hlasování, při nichž Roztočil hlasoval proti odpovědím Okamury ve Volební kalkulačce, např. o referendech, o církevních restitucích, o daních atd.

Monitoring parlamentní podpory vlády

Kromě hlasování o konkrétních návrzích zákonů lze monitorovat i parlamentní podporu vlády. Zejména před hlasování o důvěře či nedůvěře vládě je velmi důležité sledovat, na kolik zákonodárců se vláda může spolehnout. To je zvláště důležité, pokud se v parlamentní komoře nachází velké množství nezařazených zákonodárců, u nichž snadno odhadnout určit, jak se při hlasování zachovají, a pokud na hlasech těchto zákonodárců závisí výsledek hlasování.

Např. v roce 2012 jsme analyzovali hlasování v Poslanecké sněmovně českého Parlamentu před důležitým hlasováním o nedůvěře vládě. Počet poslanců podporujících vládu byl nejasný, proto jsme prošli všechna důležitá hlasování za předchozí tři měsíce a sledovali, jak hlasují zejména nezařazení poslanci. Díky tomu jsme byli schopni ve všech případech nezařazených poslanců předpovědět, jak se zachování při hlasování o nedůvěře. Ukázalo se, že vládu systematicky podporuje 103 poslanců, což je postačující pro neúspěch hlasování o nedůvěře vlády.


Tabulka výsledků hlasování nezařazených členů Poslanecké sněmovny českého Parlamentu tři měsíce před hlasování o nedůvěře vládě v červenci 2012. Do přehledu jsou zařazena pouze hlasování o návrzích zákonů a další důležitá hlasování. Vytvořeno pomocí nástroje Google Drive Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Při dalším hlasování o nedůvěře české vlády jsme zase upozornili na skutečnost, že někteří nezařazení poslanci se zřejmě záměrně neúčastnili hlasování, aby vlády nedůvěru nezískala. Při hlasování o nedůvěře je totiž pro úspěch třeba dosáhnout nejméně 101 poslanců ze 200. Tento minimální počet je nezávislý na počtu přítomných poslanců, takže neúčast na hlasování o nedůvěře se fakticky rovná hlasování ve prospěch vlády.


Tabulka výsledků hlasování nezařazených členů Poslanecké sněmovny českého Parlamentu tři měsíce před hlasování o nedůvěře vládě v lednu 2013. Vytvořeno pomocí nástroje Google Drive Autor: Kamil Gregor, KohoVolit.eu.

Není překvapivé, že neexistoval žádný poslanec, který by před hlasováním o nedůvěře vládě podporoval vládu, ale při hlasování ji nepodpořil, ani žádný poslanec, který by naopak před hlasováním o nedůvěře nepodporoval vládu, ale při hlasování ji podpořil. Překvapivé je ale chování poslanců Fialy, Kočí, Pekárka a Šťovíčka. Ti před hlasováním o nedůvěře podporovali vládu, ale na vlastní hlasování se nedostavili. Může to být proto, že nechtěji vyjevit svoji podporu poměrně nepopulární vlády během mediálně sledovaného hlasování o nedůvěře.

Monitoring procedurálního hlasování

Monitoring legislativního procesu se nemusí týkat pouze věcného obsahu legislativy, ale i procedurálních aspektů. Např. v roce 2013 jsme upozornili na skutečnost, že velmi vysoký počet hlasování a matoucí způsob přijímání pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně českého Parlamentu způsobuje, že poslanci v řadě případů neví, o čem hlasují.

Názorně se to projevuje zejména při tzv. zpochybnění hlasování. Každý poslanec může zpochybnit výsledek každého hlasování, přičemž může požadovat opakování hlasování. Teoreticky tento nástroj slouží k možnosti korigovat chybu hlasování zařízení. Fakticky se ale mnohdy používá v situacích, kdy hlasování kvůli nepozorností nebo omylu nedopadne tak, jak by si poslanci přáli.

Vyhledali jsme všech 121 případů zpochybnění hlasování od začátku funkčního období v roce 2010 do dubna 2012 a sledovali jsme, zda došlo k některým okolnostem naznačujícím, že zpochybnění bylo použito účelově. Konkrétně nás zajímalo:

  • Jestli došlo díky zpochybnění hlasování ke zvrácení výsledku hlasování

  • Kolik poslanců přibylo a kolik ubylo mezi zpochybněným a novým hlasováním. Zpochybnění se totiž občas používá v situacích, kdy v sále chybí potřební poslanci

  • Kolik poslanců hlasovalo při novém hlasování jinak než při zpochybněném hlasování. Pokud poslanci vědí, o čem hlasují, mělo by být jejich hlasování pokaždé stejné

  • Jestli poslanec, který hlasování zpochybnil, podruhé hlasoval jinak. Pokud hlasoval stejně, došlo ke zpochybnění s velkou pravděpodobností účelově

Ukázalo se, že ze 121 případů zpochybnění hlasování se výsledek následně změnil při 64 hlasováních, tedy ve více než polovině případů. Fakticky je podíl zvrácení výsledku ještě vyšší, protože neberu v úvahu opakované zpochybňování jednoho hlasování.

V 57 případech se počet poslanců při novém hlasování zvýšil o desetinu oproti původnímu počtu. Naopak ve 36 případech se o desetinu snížil. Jen v osmi případech zůstal stejný. Při zbylých hlasováních došlo k větším výkyvům na obě strany.

V některých případech hlasovali poslanci, kteří zpochybnili hlasování, následně stejně jako v prvním případě. To popírá deklarovanou funkci zpochybnění hlasování, jíž je možnost opravit chybu hlasovací techniky. Pokud v důsledku takového zpochybnění dojde ke změně výsledku hlasování, je téměř jisté, že zpochybnění bylo účelové.

KohoVolit.eu jako součást projektu Rekonstrukce státu

KohoVolit.eu je od počátku členem koalice neziskových organizací, podnikatelů a aktivních občanů, které společně rozvíjí projekt Rekonstrukce státu. Jeho cílem je prosazení devíti klíčových protikorupčních zákonů v České republice. Projekt byl zahájen v březnu roku 2013 a navzdory náhlému rozpuštění Poslanecké sněmovny se podařilo prosadit omezení anonymního vlastnictví akcií a načíst další důležité zákony.

Před volbami se několik stovek kandidátů a 160 nově zvolených poslanců ze všech sněmovních stran zavázalo svým podpisem, že bude zbývající změny legislativy podporovat. Všechny požadavky Rekonstrukce státu se rovněž staly součástí koaliční smlouvy stran ČSSD, Ano a KDU-ČSL. KohoVolit.eu se v rámci projektu věnuje zejména monitoringu podpory návrhů ze strany zákonodárců.

Máte-li zájem dozvědět se o metodách monitoringu legislativního procesu více, neváhejte nás kontaktovat.

Dále čtěte


Související analýzy
Související mediální výstupy

Denik.cz: Iniciativa kritizuje detaily koaliční smlouvy ohledně korupce (13.12.2013)

ParlamentniListy.cz: Iniciativa kritizuje koaliční smlouvu. Boj s korupcí se prý možná zadrhne (13.12.2013)

Právo: Kandidáti se zaklínají Rekonstrukcí státu. Co tento projekt vlastně znamená? (29.10.2013)

BritskeListy.cz: Rekonstrukce státu vyhrála volby (27.10.2013)

Mediar.cz: Rekonstrukce státu obešle 4 miliony domácností radami do voleb, vybrali na ně i přes web (09.10.2013)

CT24.cz: Tvrdá metoda Britů vtrhla do Čech – vlastním úpisem proti bla-bla slibům (09.09.2013)

Lidové noviny: Bla bla nevolím: kampaň proti korupci startuje (05.09.2013)

ČT 24: Jak přimět politiky, aby plnili volební sliby (04.09.2013)

NasLiberec.cz: Startuje kampaň „Bla bla nevolím“ (04.09.2013)

Brněnský deník: Pod stůl padlo 170 návrhů na zákony (28.08.2013)

Aktualne.cz: Úspěchy Rekonstrukce státu: V jednání jsou dva zákony (22.07.2013)

Konkursní noviny – Bulletin: Smlouvy na internetu? Velký problém! (19.07.2013)

ParlamentniListy.cz: Analytik vytáhl podivná majetková přiznání politiků. Třeba Kalouskovo (18.07.2013)

ParlamentniListy.cz: Video, které má “nasrat” kmotry. Podívejte se (11.07.2013)

Moderní obec: Akcí kolem veřejného prostoru přibývá jako hub po dešti (04.07.2013)

Lidové noviny: Obvinění bývalých poslanců za trafiky” je pochybné (19.06.2013)

CT24.cz: K přijetí protikorupční normy má poslance přimět počítadlo “hanby” (11.06.2013)

CT24.cz: Registr smluv ve sněmovně tvrdě naráží. Bojí se politici konce “kšeftů”? (30.05.2013)

DenikReferendum.cz: Vláda projedná zákon o úřednících. Podle expertů je nekvalitní (28.05.2013)

ac24.cz: Nový klip Rekonstrukce státu láká k přemlouvání politiků (22.05.2013)

Lidovky.cz: Dožeňme Botswanu! Přemluvme politiky k boji proti korupci, hlásá video (22.05.2013)

ParlamentniListy.cz: Rozpory u Okamury: Zlanařený poslanec prý odmítá vlajkovou loď programu (12.05.2013)

CT24.cz: Lepší vrabec ve sbírce zákonů než holub v předvolebním programu (06.05.2013)

Haló noviny: Rozbíhá se Rekonstrukce státu (13.03.2013)

Denik.cz: Poslanci už nechtějí doživotní imunitu (14.02.2013)

Olomoucký deník: Poslanci už nechtějí doživotní imunitu (14.02.2013)

iHNed.cz: Cesta do pekel a lihové problémy poslanců. 10 nejlepších výroků o imunitě (13.02.2013)

iHNed.cz: Omezení imunity otevírá prostor nevídané korupci, říká poslanec Korte, který byl proti (13.02.2013)

iHNed.cz: Poslanci schválili zrušení doživotní imunity. Kalousek s radikálnějším návrhem neuspěl (13.02.2013)

ČT 1: Poslanci budou opět jednat o zrušení imunity (09.02.2013)

Blesk: Omezit imunitu: Rath byl vždy proti (07.02.2013)

TN.cz: Dvaatřicáté hlasování o imunitě: Kteří poslanci se nejvíc bojí policejních klepet? (07.02.2013)

BritskeListy.cz: Od roku 1993 jsou nejvíce pro omezení zelení a lidovci (06.02.2013)

CeskeNoviny.cz: Omezení imunity podle analýzy víc podporovala ODS než ČSSD (06.02.2013)

iHNed.cz: Analýza: proti omezení imunity se stavěla nejvíce KSČM, pro byli hlavně zelení (06.02.2013)

Lidovky.cz: Jak poslanci od roku 1993 hlasovali o omezení imunity? Rath byl vždy proti (06.02.2013)

Mediafax.cz: Studentská iniciativa hledá zbytečné zákony, chce je zrušit (19.09.2012)

Haló noviny: Projekt Transparentní volby (17.09.2012)

ParlamentniListy.cz: KohoVolit.eu: Vládu před testem důvěry “drží” 103 poslanců (18.07.2012)

Lidovky.cz: ANALÝZA: Proti vydání poslanců policii hlasuje nejčastěji ODS (15.07.2012)

ParlamentniListy.cz: KohoVolit.eu: ODS blokuje vydávání poslanců policii, KSČM je podporuje (14.07.2012)

iHNed.cz: ODS blokuje vydávání poslanců policii, KSČM je podporuje (13.07.2012)

ParlamentniListy.cz: Farský (TOP 09): Registr smluv potřetí aneb jak se rodil zákon (02.07.2012)

CeskaPozice.cz: Evergreen jménem služební zákon, který byl už popáté odložen (09.12.2011)

Respekt: Přestat krást (16.05.2011)

Respekt.cz: Přestat krást (15.05.2011)

BritskeListy.cz: Jak hlasovali kandidáti TOP 09 o rozpočtech (15.05.2010)

BritskeListy.cz: Kdo jak hlasoval při volbě prezidenta (10.02.2008)

Související blogové články

Michal Škop: Odmítne pan Duka neoprávněných 6 miliard? (14.11.2013)

Kamil Gregor: Hlasování o zbavení imunity poslanců od roku 1993. Jak si vede váš politik? (31.07.2013)

Kamil Gregor: Problém systémové korupce nesmí zastínit politická telenovela (22.07.2013)

Kamil Gregor: Když jde o korupci, opoziční smlouva zasahuje (16.07.2013)

Kamil Gregor: Energetický regulační úřad prodává omalovánky za 550 korun (11.07.2013)

KohoVolit.eu: Co vše spadne pod stůl aneb 9 argumentů proti předčasným volbám (08.07.2013)

KohoVolit.eu: Rusnok, a co dál? Pět variant dalšího vývoje (25.06.2013)

Kamil Gregor: Průhledný legislativní proces: Jak zabít všechny mouchy jednou ranou (12.06.2013)

Michal Škop: 13. důchod pro věřící (05.06.2013)

KohoVolit.eu: Vykastrují dnes poslanci protikorupční zákon? Naše živá reportáž! (29.05.2013)

Kamil Gregor: Jak dohnat Botswanu v boji proti korupci (23.05.2013)

KohoVolit.eu: Přestaňme nadávat a dožeňme Botswanu! (23.05.2013)

Kamil Gregor: Registr smluv ušetří administrativu zejména obcím (22.05.2013)

Kamil Gregor: Merging voting records with non-parliamentary datasets: An example from the Czech Republic (17.05.2013)

Kamil Gregor: Analýza hlasování: Okamura a jeho přeběhlík Roztočil se neshodují v zásadních věcech (11.5.2013)

KohoVolit.eu: Poslanecká sněmovna má napilno (06.05.2013)

Kamil Gregor: Detecting “dirty tricks” in the Czech parliament with open data (04.05.2013)

KohoVolit.eu: Legalizace marihuany pro nikoho (30.04.2013)

Kamil Gregor: “Jejda, to jsem hlasovala blbě,” aneb humorné historky ze života hlasovací obludy (15.04.2013)

Kamil Gregor: Co všechno zjistíme, až bude stát zveřejňovat smlouvy na internetu (14.04.2013)

Kamil Gregor: Jak se vymluvit z boje proti korupci a proč to nedělat (09.04.2013)

KohoVolit.eu: Studenti jednoletých pomaturitních kurzů ztratí status studenta (08.04.2013)

Michal Škop: Trafika pro neúspěšnou kandidátku ODS (04.04.2013)

Kamil Gregor: Proč by měli Svobodní podporovat Rekonstrukci státu (21.03.2013)

KohoVolit.eu: Senát navrhl zpřísnění zákona o omezení anonymních akcií (20.03.2013)

KohoVolit.eu: Zrušení anonymních akcií je krok správným směrem (18.03.2013)

Kamil Gregor: Senátoři už dnes rozhodují o zrušení anonymních akcií (18.03.2013)

Kamil Gregor: Po sčítání procent další jobovka ministerstva vnitra (14.03.2013)

KohoVolit.eu: Rekonstrukce státu – lék proti systémové korupci? (12.03.2013)

Kamil Gregor: Rekonstrukce státu: Devět protikorupčních zákonů, které nám dvacet let chybí (12.03.2013)

KohoVolit.eu: Nevládní organizace umí napsat zákon lépe než Ministerstvo financí (07.03.2013)

KohoVolit.eu: Proč neprošla protikorupční novela? Zeptali jsme se senátorů. (04.03.2013)

KohoVolit.eu: Co dělá náš stát pro potírání daňových úniků na spotřebních daních? (25.02.2013)

KohoVolit.eu: Bojujme neotřele proti korupčnímu jednání! (20.02.2013)

KohoVolit.eu: S návrhy na změny ústavy se roztrhl pytel (18.02.2013)

KohoVolit.eu: Jak zmařit pokus o omezení imunity (11.02.2013)

KohoVolit.eu: Od roku 1993 jsou nejvíce pro omezení imunity zelení a lidovci (08.02.2013)

KohoVolit.eu: Zavinila směrnice EU methanolovou aféru? (06.02.2013)

KohoVolit.eu: Kalouskovo Ministerstvo financí neumí pořádně sepsat zákon (05.02.2013)

KohoVolit.eu: Drábek, zakázka firmě IBM bez výběrového řízení a mnoho dalšího (31.01.2013)

KohoVolit.eu: Senát dnes jedná o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (30.01.2013)

KohoVolit.eu: Anketa o nejhorší zákon vrcholí, vítěze čeká poprava (29.01.2013)

KohoVolit.eu: Ministři ignorují řád Poslanecké sněmovny! (22.01.2013)

KohoVolit.eu: Nedůvěra vládě: Chyběli nezařazení poslanci schválně? (22.01.2013)

KohoVolit.eu: Paroubek při interpelaci předpověděl problémy s lihovinami! (17.01.2013)

KohoVolit.eu: Nastal čas učinit přítrž byrokratickým nesmyslům (28.11.2012)

KohoVolit.eu: V sobotu začala platit novela, která odstraní billboardy od dálnic (05.09.2012)

KohoVolit.eu: Vládu nyní “drží” 103 poslanců (26.07.2012)

KohoVolit.eu: Hospodaření státu bude průhlednější (03.07.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce referenda? Díl 11. (11.06.2012)

KohoVolit.eu: Kdo hlasoval PROTI vydání Ratha? (05.06.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce referenda? Díl 10. (30.05.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce referenda? Díl 9. (23.05.2012)

Michal Škop: ODS na cestě k normalizaci NKÚ (18.05.2012)

KohoVolit.eu: “Omezíte-li imunitu, začne lov,” aneb jak se argumentovalo v Senátu (16.05.2012)

KohoVolit.eu: Jak poslanci hlasovali o ochraně ovzduší? (10.05.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce referenda? Díl 8. (03.05.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce referenda? Díl 7. (26.04.2012)

KohoVolit.eu: Chcete lépe vybírat krajské zastupitele? Vláda říká ne (24.04.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce referenda? Díl 6. (15.03.2012)

Michal Škop: Decentralizace ČR je možná (15.03.2012)

KohoVolit.eu: Když si Lubomír Zaorálek nevzpomíná, my mu pomůžeme (13.03.2012)

KohoVolit.eu: Co chce a nechce Josef Dobeš (05.03.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce referenda? Díl 5. (01.03.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce referenda? Díl 4. (23.02.2012)

KohoVolit.eu: Kdo odpustil pokuty za znečištění? (21.02.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce referenda? Díl 3. (16.02.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce omezit billboardy? (15.02.2012)

KohoVolit.eu: Co říkají politici na ACTA? (13.02.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce referenda? Díl 2. (09.02.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce referenda? Díl 1. (02.02.2012)

KohoVolit.eu: Nebudu mít sex, dokud si politici neomezí imunitu! (01.02.2012)

KohoVolit.eu: Kdo propašoval do zákona o veřejných zakázkách legislativní zmetek? (30.01.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce imunitu? Díl 9. (26.01.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce imunitu? Díl 8. (12.01.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce imunitu? Díl 7. (05.01.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)poslouchá české ministerstvo pravdy? Díl 3. (03.01.2012)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce imunitu? Díl 6. (22.12.2011)

KohoVolit.eu: Urbanův dáreček pro developery (21.12.2011)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)poslouchá české ministerstvo pravdy? Díl 2. (20.12.2011)

KohoVolit.eu: Hlasoval dnes váš poslanec pro přímou volbu prezidenta? (14.12.2011)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce imunitu? Díl 5. (14.12.2011)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)poslouchá české ministerstvo pravdy? Díl 1. (12.12.2011)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce imunitu? Díl 4. (07.12.2011)

KohoVolit.eu: Kdo chtěl skrýt platy úředníků? (01.12.2011)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce imunitu? Díl 3. (30.11.2011)

KohoVolit.eu: VV mají šanci ukázat, že nechtějí korupci (29.11.2011)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce imunitu? Díl 2. (23.11.2011)

Michal Škop: Půjdou další a další veřejné finance do IZIPu? (18.11.2011)

KohoVolit.eu: Kdo (ne)chce imunitu? Díl 1. (16.11.2011)

Michal Škop: Zvyšujeme daně a centralizujeme. Jsme česká „pravice“. (05.09.2011)

Michal Škop: Jednoho policii nedáme, dva ano (31.08.2011)

Michal Škop: ČSSD má o poslance méně (24.06.2011)

Související audio a video záznamy
Další související zdroje

No comments

Авиатор