Analýza: Česká republika vychází v mezinárodním srovnání transparentnosti dobře

Analýza: Česká republika vychází v mezinárodním srovnání transparentnosti dobře

Česká republika dopadla v mezinárodním srovnání transparentnosti dobře. Vychází to z analýzy, kterou vypracovalo sdružení KohoVolit.eu ve spolupráci s nevládními organizacemi z osmi zemí střední a východní Evropy a Kavkazu.

Analýza je výstupem mezinárodního projektu nevládních organizací z České republiky, Slovneska, Maďarska, Polska, Moldávie, Ukrajiny, Běloruska, Gruzie a Arménie. Cílem bylo zjistit, na jaké úrovni poskytují jednotlivé zákonodárné komory informace o politickém procesu. Ze srovnání vyplynulo, že Česká republika je v rámci regionu druhou nejotevřenější zemí. Velmi špatné hodnocení dostaly země kavkazského regionu a země Balkánu. Cílem výsledné publikace je zvýšit dostupnost, kvalitu a znovu-využitelnost parlamentních informací poskytnutím srovnání zkoumaných parlamentních komor, identifikací silných a slabých stránek, a doporučení specifických strategií k vylepšení.

vesg2016

Dostupnost informací o aktivitách národních parlamentů je nezbytnou podmínkou pro silnou a stabilní demokracii. Parlamenty a parlamentní komory se výrazně liší v míře, ve které publikují různá data o jejich aktivitách a ve způsobech, jakými je poskytují veřejnosti. Právě způsoby, kterými parlamenty publikují data, jsou velmi důležité, protože určují, jak jednoduché bude vyhledávání, pochopení, získání a znovuvyužití těchto dat.

Klíčová zjištění

 • Parlamentní komory Visegrádských zemí obecně vykazují vyšší úroveň dostupnosti a otevřenosti parlamentních dat než parlamentní komory západního Balkánu nebo východní Evropy (kromě Arménie). Avšak existují pozitivní příklady parlamentní transparentnosti v parlamentech západního Balkánu a východní Evropy, stejně jako velké nedostatky u Visegrádských zemí.
 • Nejvíce otevřenými parlamentními komorami jsou Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, polský Sejm, polský Senát a parlament Arménie. Nejméně otevřené komory jsou parlamenty Běloruska a Moldávie.
 • Data vztahující se k plenárním zasedáním jsou více dostupná než data vztahující se k zasedání komisí a to ve všech zkoumaných parlamentech.
 • Mnoho dokumentů je publikováno ve formátu PDF a jiných textových formátech, které komplikují strojové čtení a tedy opětovné využití dat.
 • Žádný ze zkoumaných parlamentů v regionu v současné době neposkytují application programming interface (API), které by umožnilo vzdálený přístup do parlamentní databáze pro vývojáře software. Naopak, parlament Maďarska aktivně brání automatizovaným přístupům na parlamentní stránky pomocí captcha.

Doporučení

 • V mnoha parlamentních komorách jsou informace o profesionálním pozadí poslanců, jejich formálním vzdělání a dalších pozicích, které zastávají ve veřejném sektoru, nejasné nebo neporovnatelné. Tomuto stavu se dá efektivně a jednoduše zabránit pokud by členové parlamentu byli požádáni o vyplnění standardizovaného dotazníku.
 • Mnoho parlamentních komor publikuje majetkové přiznání členů komor. Nicméně ty jsou publikovány jako PDF a někdy dokonce jako naskenované verze ručně psaných dokumentů. Kvalita majetkových přiznání by se zvýšila, pokud by přiznání byla publikována ve strojově čitelné podobě (např. v tabulce).
 • Stenozáznamy parlamentárních zasedání jsou často publikována jako PDF soubory, které neidentifikují jednotlivé vystupující ve standardizované podobě. Je vysoce doporučeno publikovat transkripty jako HTML, XML nebo JSON soubory, protože ty by umožnili zásadní zvýšení znovu-využitelnosti dat.
 • V mnoha parlamentních komorách je o zasedání komisí reportováno pouze ve formě krátkého psaného shrnutí. Je doporučeno vytvářet a publikovat buď audio nebo video záznamy, nebo stenozáznamy zasedání.
 • Mnoho parlamentů publikuje výsledky pouze vybraných hlasování z plenárního zasedání (např. pouze závěrečné hlasování o legislativě). Je doporučeno, aby byly standardně publikována všechna hlasování (pokud není vysloveně nutno použít tajné hlasování).
 • Výsledky hlasování proběhnuvších během zasedání komisí nejsou zaznamenány po jménech jednotlivých členů komor v žádném ze zkoumaných parlamentů. Je doporučeno zaznamenávat a publikovat výsledky alespoň těch nejdůležitějších hlasování komisí (např. konečné hlasování o legislativě).
 • Většina parlamentů v regionu produkuje audio nebo video záznamy plenárních zasedání. Je doporučeno poskytovat tyto záznamy ke stažení a zahrnout časové značky (timestamps), které by umožnili označit jednotlivé vystupující.
 • Většina dokumentů publikovaných na oficiálních parlamentních webových stránkách (např. text návrhu zákona, dodatek, rozhodnutí komise, schválena legislativa) je publikována v PDF a DOC souborech. Je doporučeno publikovat tyto dokumenty (návrhy, dodatky, zákony) ve strukturovaných formátech (HTML, XML etc.), což by zvýšili jejich strojovou čitelnost.
 • Je naléhavě doporučeno poskytovat surová parlamentní data ve strojově čitelných formátech, které by umožnily vzdálený přístup a hromadné stahování buď přes API nebo přímo přes hromadné stažení souborů.

Pozitivní příklady

 • V České republice, Polsku a Slovensku publikují oficiální webové stránky parlamentů identitu a kontaktní informace asistentů poslanců.
 • Na Slovensku jsou zveřejněny také platy poslanců a jejich asistentů.
 • Parlamenty České republiky, Černé Hory, Polska a Slovenska publikují majetková přiznání členů parlamentu.
 • Polský Sejm je jediná parlamentní komora v regionu, které zveřejňuje informace o cestovních výdajích členů parlamentu. Ačkoli informace nejsou kompletní, je to zcela jistě krok správným směrem.
 • Polský Senát je jediná parlamentní komora v regionu, která zveřejňuje pravidelné reporty o interakcích členů parlamentu s lobbisty a to včetně jejich jmen a profesních afiliací.
 • V parlamentech Albánie a Maďarska a v polském Sejmu jsou vytvářeny doslovné přepisy zasedání komisí, které jsou publikovány na parlamentních webových stránkách.
 • Parlamenty České republiky, Polska a Slovenska standardně zveřejňují výsledky každého hlasování učiněného během plenárního zasedání a to po jednotlivých jménech poslanců.
 • V Bosně a Hercegovině jsou publikovány zvukové záznamy plenárních zasedáních v souborech, které je možno stáhnout.
 • V Polsku obsahují videozáznamy plenárního zasedání timestamp, které identifikují jednotlivé vystupující.
 • Oficiální parlamentní web Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR obsahuje grafické shrnutí průchodu každého jednotlivého návrhu zákona legislativním procesem.
 • Česká Poslanecká sněmovna pravidelně poskytuje aktualizované dumps parlamentní databáze (kompletní obsah databáze, který je možné stáhnout).

Celá zpráva je k dispozici zde.

No comments

Авиатор