Volebná kalkulačka

Volebná kalkulačka (pre Českú republiku na webe VolebniKalkulacka.cz, pre Slovensko na webe VolebnaKalkulacka.sk) je najúspešnejším projektom KohoVolit.eu. Jedná sa o tzv. voting advice application, teda o internetovú aplikáciu, ktorej cieľom je pomôcť voličom v rozhodovaní vo voľbách. Volebná kalkulačka ukazuje, ktorá politická strana či kandidát sa najviac zhoduje s ich politickými postojmi.

 

Volební kalkulačka

Ide o krátky online dotazník, v ktorom užívateľ odpovedá na sériu otázok týkajúcich sa relevantných politických tém a hodnotových postojov. Následne môže každej otázke priradiť dôležitosť a v závere sa dozvie, ako sa s ním jednotlivé politické strany, volení zástupcovia alebo kandidáti zhodujú v odpovediach. Zhoda je vyjadrená číselnou hodnotou od 0% do 100%. Následne si môže užívateľ overiť, v čom konkrétne sa s každým politickým aktérom zhoduje a v čom sa naopak liši.

Základné princípy

KohoVolit.eu vytvára volebné kalkulačky už od roku 2006 pre takmer každé voľby na všetkých úrovniach politickej sútaže (európske, prezidentské, parlamentné, krajské i komunálne) v Českej republike i na Slovensku a pre voľby osôb a orgánov na verejných vysokých školách. Celkom pripravilo už viac než 40 aplikácií. KohoVolit.eu je lídrom na poli volebných kalkulačiek v oboch krajinách a postupne zaviedlo pojem “volební kalkulačka” (resp. volebná kalkulačka) ako všeobecné označenie pre tento druh aplikácie do českého a slovenského jazyka.

Volebné kalkulačky KohoVolit.eu sú najúspešnejšími volebnými kalkulačkami nie len v oboch krajinách, ale i v celom postkomunistickém regióne. Napr. volebné kalkulačky k prezidentským či snemovným voľbám v Českej republike v roku 2013 dosiahli viac než 1 milión unikátnych užívateľov, čo je zrovnateľné s podobnými aplikáciami v západnej Európe, odkiaľ tento koncept pochádza. To vysoko prevyšuje úspešnost podobných aplikácií v ostatných postkomunistických krajinách.

Vďaka KohoVolit.eu sa koncept volebnej kalkulačky zakotvil v politickom myslení občanov, médií i samotných politických aktérov. Média o volebných kalkulačkách pravidelne informujú, preberajú kalkulačky KohoVolit.eu alebo si vytvárajú vlastné. Politické strany berú tieto aplikácie vážne, čo sa prejavuje ochotou poskytovať podrobné odpovede a stáť si za nimi. Napr. v prezidentských voľbách v Českej republike v roku 2013 odpovede poskytlo osem z deviatich kandidátov, pri snemovných voľbách 2013 to bolo 21 z 23 kandidujúcich strán a pri senátnych voľbách 2012 odpovedalo 176 z 233 kandidátov.

KohoVolit.eu vytvára niekoľko druhov volebných kalkulačiek

 • Názorové testy

Názorové testy sú pripravované pred voľbami. Obsahujú všeobecné politické a hodnotové otázky, na ktoré sa dá odpovedať “áno”, “nie”, alebo “neviem”, a ktoré sa  vecne týkajú daných volieb (napr. aktuálne témy spadajúce do okruhu právomocí voleného orgánu). KohoVolit.eu získava odpovede priamym dotazovaním politických strán a hnutí, ktoré v daných voľbách kandidujú. Nepoužíva teda napr. volebné programy či mediálne vyjadrenia.

 • Tematické názorové testy

Tematické názorové testy sa podobajú všeobecným názorovým testom, avšak obsahujú otázky týkajúce sa jednej témy. KohoVolit.eu už vytvorilo tematické názorové testy pre oblasti životného prostredia, rovnosti pohlaví, zdravia a kvality potravín, informačných technológií a otvorených dát, podnikania či rodinných financií. Tematické testy vznikajú vďaka spolupráci so špecializovanými servermi.

 • Inventúra hlasovania

Inventúra hlasovania je volebná kalkulačka, ktorá namiesto všeobecných otázok obsahuje skutočné hlasovania, ku ktorým došlo za obdobie v zastupiteľskom zbore (napr. v parlamente či v zastupiteľstve). Vďaka nim sa užívateľ dozvie, do akej miery hlasovali jednotliví volení zástupcovia rovnako, ako by sa pri hlasovaniach rozhodoval on. KohoVolit.eu už pripravilo predvolebné inventúry hlasovaní (za celé uplynulé obdobie orgánu) i každoročné inventúry hlasovaní (obsahujú dôležité hlasovania uplynulého roku).

Ciele a funkcie

Volebné kalkulačky sú spravidla vnímané ako nástroje, ktorých cieľom je napomáhať užívateľovi pri rozhodovaní sa nad otázkou koho voliť vo voľbách. Doporučenie voľby pre politickú stranu či jednotlivca však nie je  jediným cieľom volebnej kalkulačky. Okrem neho volebné kalkulačky plnia i ďalšie funkcie:

 • Informujú užívateľov o konaní volieb a o tom, ktoré politické strany či jednotlivci vo voľbách kandidujú.

 • Informujú užívateľov o tom, ktoré politické otázky sú v daných voľbách dôležité.

 • Informujú užívateľov o politických postojoch strán, zákonodarcov či kandidátov.

 • Podporujú kritické myslenie užívateľa, pretože ho podnecujú k zamysleniu sa nad politickými témami, o ktorých by inak nepremýšľal.

 • Formujú politické postoje strán či jednotlivcov, pretože ich nútia k jednoznačnej odpovedi na radu relevantných otázok. Túto funkciu plnia iba volebné kalkulačky, u ktorých sú odpovede na otázky poskytované priamo politickými aktérmi.

 • Znižujú dopad agenda settingu (nastolovaniu tém) politických strán či jednotlivcov v predvolebnej kampani tým, že pokrývajú väčšie množstvo tém, zatiaľ čo politickí aktéri sa môžu počas predvolebnej kampane zámerne sústreďovať iba na komunikáciu ohľadne jedného alebo omedzeného počtu tém.

 • Uľahčujú watchdogovú činnosť. Na odpovede politických strán či jednotlivcov na otázky vo volebnej kalkulačke sa dá nazerať ako na zoznam „sľubov“ či „záväzkov“. Po voľbách sa dá ich dodržovanie kontrolovať. Túto funkciu plnia iba volebné kalkulačky, u ktorých sú odpovede na otázky poskytované priamo politickými aktérmi.

 • Vytvárajú dátový súbor politických postojov strán či jednotlivcov, ktorý je využiteľný v akademickom výskume. Politológovia sledujú vzájomné korelácie v odpovediach aktérov, zmeny ich odpovedí v čase, alebo rozdiely v odpovediach medzi aktérmi z rôznych krajín.

 • Vybrané volebné kalkulačky KohoVolit.eu sú doprevádzané krátkym dotazníkom, a vytvárajú tak dátový súbor o ich politických postojoch. Tieto dáta sú využívané v akademickom výskume politických postojov a vo výskume dopadu volebných kalkulačiek na volebnú účasť a na výsledky volieb.

Авиатор